Segons l'infome 186/21 de la Sindicatura de comptes de l'exercici 2018La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha publicat aquesta setmana l'Informe 186/2021 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2018. Quatre toms on analitzen els comptes dels ajuntaments de les Illes. En ells es pot llegir, entre d'altres coses, els incompliments dels terminis a lliurar documentació o el rol de les empreses públiques o fundacions de cada municipi. També analitza la solvència, l'endeutament, liquiditat o sostenibilitat dels comptes.
Hem de dir que Capdepera figura com un dels municipis amb més autonomia fiscal i financera. Però el que més crida l'atenció és el capítol de despesa de personal. I la Sindicatura de comptes diu:
"La despesa de personal és de caire estructural i compromet de manera significativa els ingressos recurrents dels municipis que suposa. el 38,4 % dels ingressos recurrents de les entitats locals de les Illes Balears. El cost mitjà de personal dels ajuntaments de les Illes Balears és de 43.248,4 euros per empleat públic (inclou la seguretat social) amb una ràtio d'habitants per empleat públic de 79 habitants per empleat" 

I a partir d'aquí presenta aquestes dues taules del cost mitjà per empleat on es veu que Capdepera encapçala el cost mitjà juntament amb Palma. Ambdós superant els 51.000€ per treballador. Amb la diferència que Palma està en la mitja dels habitants per empleats públics i Capdepera és dels municipis amb menys empleats públics de les illes (sols superat per ses Salines)

Atenent a les dades se pot concloure que manquen treballadors públics (l'anàlisi inclou empreses) i per tant han de fer serveis extraordinaris que possiblement superen la normativa vigent. Aquesta és una situació de determinats col·lectius, no de tot el personal, però ja saben allò de les males estadístiques: si una persona es menja un pollastre i l'altre cap, l'estadística diu que, de mitja, s'han menjat mig pollastre perhom.

Ben segur que els responsables municipals, en general, diran que aquesta és una dada de 2018 i que ja s'ha corregida o es fa feina per corregir-la. Els informes que es fan públics dos anys i mig després tenen això.Segons la informació que hem rebut des de l'Ajuntament, pel que fa a Capdepera, les dades remeses en el Compte General inclouen només el personal fitxo de l'Ajuntament (el personal inclòs a la plantilla) i no el personal del SOIB, el personal del programa "joves qualificats" o del programa "visibles", ni els càrrecs polítics. Per aquest motiu la massa salarial en lloc de dividir-se entre "tot" el personal real se divideix entre un nombre inferior de treballadors, per tant la mitja per empleat puja tant i es situa com la més alta. Una altre aspecte són les dades de les productivitats i gratificacions, que no estan afectades per aquest fet. 
Així i tot, cal tenir present que a Capdepera es paga bé als empleats municipals i amb les dades de 2019, remeses ja amb les correccions comentades,  possiblement tornarem a sortir a la part alta de la taula.
Un aspecte que també inclou l'informe, i que segons intervenció s'ha de revisar, és l'apartat de retribucions complementaries. Quan s'aprova el pressupost, per llei un 65% se dedica a complement específic, un 30% a productivitat i màxim del 10% a gratificacions i se comprova que sigui així. Fins ara se comptabilitzava el límit marcat en el pressupost, però en el darrer informe (2018) la Sindicatura també es fixa en el que s'ha pagat realment (no en allò pressupostat) i en el nostre ajuntament se supera el percentatge establert per aquesta norma del 86. Per tant és un aspecte que s'hauria d'ajustar.

En aquest sentit en Rafel Fernández, batle de Capdepera, ens ha comentat que s'hauria de corregir, a partit d'ara, les dades que s'aporten a la Sindicatura per tal que es pugui valorar objectivament les dades econòmiques de l'Ajuntament i. si escau, corregir aquestes disfuncions".