L’obra per dotar de serveis la urbanització de Cala Gat ha començat fa una setmana, concretament al carrer Arcàdia.


 

L’empresa adjudicatària, UTE Sorigué-COEXA, té per endavant un termini de set mesos per acabar la dotació de tots els serveis que manquen a la zona. El pressupost de l’obra és de 2.688.260,53 iva inclòs. 

Amb les obres previstes es pretén urbanitzar tota la urbanització amb la formació d’una secció amb calçada segregada a cada carrer i voreres per la circulació de vianants; la implantació de noves xarxes de serveis, entre les quals destaca una nova xarxa separativa de residuals i pluvials; una xarxa d’abastament d’aigua o noves xarxes d’enllumenat públic, telecomunicacions i electricitat. A més, s’executarà un dipòsit per a l’abastament d’aigua, una estació d’impulsió per la correcta evacuació de les aigües residuals i la implantació d’un grup electrogen pel correcte funcionament d’aquests equipaments.

El sector de Cala Gat està formada per una trama de diversos carrers (carretera del far, avinguda cala gat, carrers Gavines, Romaní, Arcàdia, Diana, Atunes i vials d’accés a les platges), els quals donen accés a diferents edificacions aïllades i que presenten un deteriorament important en referencia en quant a la seva superfície. A més, la major part d’aquests carrers no disposa dels serveis bàsics que permetin un correcte funcionament del sector.