inici

Cap Vermell

Capdepera formarà part de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 L’Ajuntament de Capdepera ha aprovat la signatura del conveni per a l’adhesió a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT) en el ple ordinari del mes d’abril.


 Segons el conveni l’adhesió a l’ADT consisteix en que “l’Ajuntament de Capdepera delega les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal. Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal”.

Davant la manca de personal que té el consistori gabellí per resoldre els expedients de disciplina urbanística, en rústic i en urbà, les tasques es veuen endarrerides i per la qual cosa s’acumulen, portant anys de retràs amb la resolució de les infraccions. Des de l’àrea d’Urbanisme han considerat l’adhesió a l’ADT com “una de les millors solucions per protegir el territori i complir amb la legalitat urbanística”.

Des del moment que es signi el conveni els tècnics d’Urbanisme podran començar a resoldre els expedients endarrerits per fer complir la legalitat al més aviat possible en les denúncies ja efectuades a Capdepera.

El mes passat, els portaveus dels partits que conformen el consistori gabellí varen mantenir una reunió amb el director gerent de l’ADT, Bartomeu Tugores, qui els va explicar en què consisteix aquesta adhesió. Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar