SENZA CADENZA,S.L ha estat l'empresa proposada.
Al capdavant es troba el músic gabellí Victor Ferragut.
Dia 12 de setembre de 2016, se reuní  la taula de contractació per la “ Contractació gestió servei públic escola municipal de música de Capdepera “, mitjançant tramitació urgent i procediment obert per a valorar els projectes presentats.

Per aquest servei l’Ajuntament  calcula un valor estimat de 263.517€. La durada del contracte de servei serà de 2 anys amb efectes des de l’acta de posada en funcionament del servei, podent prorrogar-se per l’Ajuntament per termini de 2 anys més màxim, d'any en any.

S’han presentat dues empreses Sense Cadenza SL i Produccions Xarxa Musical SL. Per una banda se puntuen els criteris avaluables ( l’oferta econòmica i les millores que redundin en un benefici per a l'Escola) i per altra  es valora el contingut dels projectes d'acord amb els criteris d'adjudicació que queden reflectits a l'apartat 4.1.2. del plec de prescripcions tècniques.

Pel que fa als criteris avaluables de forma automàtica, Sense Cadenza presentà una rebaixa de 3000 euros (respecte a l'aportació màxima que efectuarà l'Ajuntament de Capdepera) , és a dir 30 punts. També presentà 12 projectes de centre de dinamització musical i cultural, pels que obtingué 15 punts.

 Produccions Xarxa Musical proposa una rebaixa de 4000 euros, que suposa 40 punts. Però no presentà cap projecte de dinamització, per tant obtingué  0 punts en aquest apartat.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES

Puntuació màxima

A- Senza Cadenza S.L.

B- Produccions Xarxa Musical S.L

Oferta econòmica

40

30

40

Millores que redundin en un benefici per a l'Escola de Música

15

15

0

0 Puntuació total

55

45

40

  Pel que fa als criteris d'adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor, la puntuació dels dos projectes presentats són:

 Una vegada finalitzat el període de presentació de projectes, s'han rebut dues propostes per part de les empreses: A- SENZA CADENZA S.L. B- PRODUCCIONS XARXA MUSICAL S.L. A continuació es valora el contingut dels dos projectes d'acord amb els criteris d'adjudicació que queden reflectits a l'apartat 4.1.2. del plec de prescripcions tècniques

Així “En conseqüència, a la vista de les puntuacions la Mesa de Contractació eleva proposta d’adjudicació a favor de l’entitat SENZA CADENZA,S.L, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa. L’empresa proposada té 5 dies hàbils per a presentar la documentació.

Queda pendent aquest darrer tràmit i la signatura del contracte.

 (*) Projectes presentats per Sense Cadenza SL

Projectes de centre de dinamització musical i cultural tots ells degudament argumentats i amb el corresponent projecte justificatiu. Aquests són:

 - Col·laboració a la Cantata al CEIP S'Alzina de Capdepera.

 - Intercanvi amb escoles de Música

- Concert de compositors

 - Setmana de l'Amic

 - Concurs d'interpretació

 - L'EMMC al Mercat Medieval de Capdepera

 - El C.C. Banda de Música de Capdepera amb l'Escola Municipal de Música de Capdepera

 - L'EMMC a la Mostra de Teatre, Música i Dansa Infantil i Juvenil de Capdepera

 - L'EMMC amb els Amics de l'Escola de Música de Capdepera: concerts «Posta de Sol» al Castell de Capdepera

 - L'EMMC amb els Amics de l'Escola de Música de Capdepera: concerts «a la llum de la lluna» al Jardins de sa Torre Cega.

 - L'EMMC amb la 3ª edat

 - Rock, Jazz i Tapes: l'EMMC amb els bars, restaurants i establiments de Capdepera amb concerts de música moderna

 - L'EMMC amb Joventuts Musicals de Capdepera: concerts a les Serenates d'Estiu als jardins de sa Torre Cega

 - L'EMMC surt al carrer

 - Interludis musicals a Capdepera

Presenta 6 tallers instrumentals. Aquests són:

- Sensibilització musical a l'Escola Infantil Es Ferreret

 - Taller d'instruments al CEIP S'Alzinar de Capdepera

 - Taller d'instruments al CEIP S'Auba de Cala Rajada

 - Taller de percussió corporal al CEIP S'Alzinar de Capdepera

 - Taller de construcció d'instruments i concert al CEIP S'Aula de Cala Rajada

 - Taller d'instruments, jornada de portes obertes a l'EMMC