El programa ALTER d’intervenció socioeducativa és una alternativa formativa que es destina a alumnat matriculat a l’ensenyament secundari obligatori (ESO) de 14 i 16 anys d’edat, amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar derivades de condicions especials de caràcter escolar, social, personal o familiar i en situació de risc d’exclusió escolar i/o social, per als quals s’aconsella la realització d’una part de l’horari lectiu en entorns laborals externs als centres educatius corresponents, en què desenvolupen un programa socio-formatiu.

Fotografia cedida per Faxdepera


Els seus objectius generals són:

—  Facilitar que l’alumnat no abandoni l’activitat acadèmica i/o formativa reglada o no reglada i, quan es tracta d’alumnat que estava desescolaritzat, el retorn a aquesta. 

—  Atendre les necessitats educatives específiques de caràcter socioeducatiu de l’alumnat amb risc d’exclusió escolar i/o social per al qual mitjançant les mesures ordinàries i extraordinàries aplicades dins els centres educatius de secundària no s’han aconseguit els resultats desitjats.

—  Afavorir la inserció d’aquest alumnat, en el centre escolar i/o en la societat.

El programa Alter és possible gràcies a la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de Família i Serveis Socials i a la col·laboració de l'Ajuntament de Capdepera.

Aquest any el programa Alter ha rebut per part de la Comissió Europea el guardó de "Bones Pràctiques" i la qualificació de "Programa exitós i d'exemple a seguir".