Ha estat designat pel President Jose Ramon Bauzá, com a representant del Govern 

En Joan Ferrer, portaveu del Partit Popular de Capdepera, ha estat nomenat membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears com a representant del Govern, designat per el President Jose Ramon Bauzá. L’Autoritat Portuària gestiona els cinc ports considerats d’interès general a les Illes Balears que són els següents: Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina.

Aquest Consell està integrat per un total de 21 membres dels quals 4 són representants del Govern:  el Vicepresident, el Conseller de Turisme, el Conseller d’Economia i Competitivitat i Joan Ferrer.

La tasca que durà a terme inclou les reunions sectorials que puguin sorgir i entre una o dues reunions dels Consell d’Administració mensuals. 

Les competències que té Autoritat Portuària de Balears són, entre altres:

  • Control d’operacions marítimes i terrestres relacionades amb el transit i serveis portuaris.
  • Ordenació de la zona i dels usos portuaris.
  • Planificar, projectar, construir, manteniment i explotació de les obres de serveis de ports.
  • Gestió des domini portuari.
  • Foment d’activitats industrials i comercials que tengui que veure amb el transit marítim o portuari.
  • Treure a concurs la explotació de locals als ports.
  • Aprovació de taxes portuàries per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació de serveis no comercials per les autoritats portuàries.
  • Tarifes portuàries per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació de serveis no comercials per les autoritats portuàries.
  • Optimitzar se gestió econòmica i rendibilitzar els recursos propietat de ports.
  • Fars de les Balears.