SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 60AG/14
DATA: DIJOUS, dia 3/ABRIL/ 2014.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 

ORDRE DEL DIA

 I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 6.03.14.

 II.- EXP. INTER NÚM. 2/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA PREU PÚBLIC SERVEIS PRESTACIÓ AJUDA A DOMICILI.

 III.- EXP. INTER NÚM. 10/2014:MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS.

 IV.- EXP. INTER NÚM. 11/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS(SME) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

 V.-  EXP. NÚM. 151AG/13: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME. MODIFICACIÓ

 VI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

 VII.- PRECS I PREGUNTES

 
Capdepera, 1 d’abril de 2014.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol.