Ahir vaig rebre l’informe de Patrimoni que conclou amb el que em temia. Que s’havia de protegir Can Creu d’inca.  Aquest és l’escrit  que he enregistrat  a l’ajuntament per debatre al proper plenari, amb l'informe del ConsellMateu Melis Tous, major de edat, actuant com a regidor de ES GRUP a l’Ajuntament de Capdepera:

EXPOSA:
   El passat 12.03.09 vaig enregistrar a l’ajuntament un escrit (R.E. nº 1828) demanant, després de fer l'exposició de motius, el següent: (escric textualment)
  "1.- Sol·licitar al departament de patrimoni del Consell Insular de Mallorca un informe del valor arquitectònic i patrimonial del casal (can Creu d’inca ), per tal de preservar el seu valor, abans de l’inici de les obres.
  2.- La supeditació i vinculació del projecte de remodelació del casal (malgrat no es trobi en la zona PERI) a la resolució i valoració que faci el departament de patrimoni de l’immoble. “

   Després de veure que es començaven les obres i no teníem l’opinió del departament de patrimoni, i pensant que encara hi erem a temps de preservar-ho, vàrem sol·licitar directament al departament de patrimoni del Consell Insular de Mallorca el mateix que prèviament haviem demanat a l’ajuntament el 23.06.09 (R.E. nº 4574), rebent el següent informe, amb data de sortida del CIM de 04.08.09 (R.S. nº 20108) i recollit en data de 11.08.09 per mi. (Adjunt l’informe escanejat a la present moció)                                       Clicau damunt per ampliar-ho 

    Entenent que la idea de l’equip de govern era ubicar-hi l’ajuntament i que, per tant, s’havien de enderrocar tots els elements amb valor patrimonial i que si s’hagués fet cas de la recomanació de ES GRUP, segurament no hagués estat funcional...
   Vist que en el primer escrit no ens vàreu fer cas, ara ens veim en l’obligació (malgrat potser massa tard) de DEMANAR amb càracter d’urgència
   1.- Aturar urgentement les obres d'adequació del Casal de Can Creu D’inca fins que es tengui clar el que hem de protegir.
   2.- Encomanar una modificació del projecte tenint en compte tots els elements identificats a l’informe abans esmentat.
   3.- Recuperar tots els elements que s’han fet mal be, almanco tots els que surten a l’informe i que sabem que han estat enderrocats.
   4.- Que al proper plenari ordinari se'ns donin explicacions de per què no es va fer cas del primer escrit enregistrat al mes de març.
   5.- Exigir responsabilitats polítiques als responsables de aquesta clara destrucció del nostre patrimoni.

Capdepera a 12 d’Agost de 2009.


Signat: Mateu Melis i Tous
Portaveu de ES GRUP a l’ajuntament de Capdepera