Moció d'Es Grup, sobre la ruta de la pedra en sec

Capdepera a 6 d'agost de 2009 

Mateu Melis Tous, major de edat, amb domicili al carrer nou nº 14 de Capdepera i proveït del DNI nº 78.202.657-N, actuant com a regidor de ES GRUP a l’Ajuntament de Capdepera, presenta la següent moció:

 Exposició de motius:  El Consell Insular de Mallorca, mitjançant el departament de Medi Ambient i Natura, va posar en marxa l’any 1988 l’anomenada ruta de pedra en sec, per tal de preservar el nostre patrimoni paisatgístic i natural, entre altres coses, i actualment el CIM participa activament en les fires de turisme mediambiental, oferint com plat estrella l’esmentada ruta i els seus refugis a la Serra de Tramuntana.

L’Ajuntament de Capdepera va sol·licitar, l’any 2005, al Consell Insular de Mallorca, la inclusió en aquesta ruta l’anomenat “Camí de ses Costellades”, partint des del començament del camí de Son Barbassa fins a la finca de Sa Duaia; des d’allà, ja al terme municipal d’Artà, arribaria a enllaçar amb l’actual ruta. En les diverses converses amb els tècnics del CIM, la voluntat era fer-la arribar fins el començament del nucli urbà, ja que suposaria que fos més fàcil l’accés i el coneixement de la ruta per part de la ciutadania i els nostres visitants.
 Al llarg de la Ruta de Pedra en Sec (GR 221) es proposa descobrir els paisatges construïts amb Pedra en Sec de la serra de Tramuntana i les seves diverses manifestacions: marges, parets, fonts de mina, barraques, cases de neu, etc. Així mateix, aquesta ruta fa possible la visita d'interessants vestigis històrics, la retrobada amb els mites i les llegendes, el coneixement de les tradicions, els costums, la gastronomia, l'artesania, etc.(plana web del CIM). 

Atès que el nostre municipi viu bàsicament del turisme, i que segons els experts del que es tracta es de desestacionalitzar la temporada i allargar-la, de poder ser, a tot l’any. Per aconseguir-ho, hem d’oferir altres atractius, que tenim, i que sovint no sabem aprofitar.   Atès que hi ha demanda de turistes que visiten la nostra illa  i cerquen alguna cosa més que sol i platja, una bona opció és el senderisme i el turisme de natura. Pensam que seria un atractiu més per al turisme d’hivern, que segurament, amb el temps, es podria consolidar. 

Aprofitant que el CIM ja té les coordenades, el traçat i tot el que necessita per incloure aquesta ruta a l’oferta d’espais naturals del Consell,

  Proposam l’acord següent:  1.- Sol·licitat al CIM, que senyalitzi el cami de ses Costellades per tal de poder oferir aquesta ruta de senderisme als nostres visitants. 

2.- Sol·licitar al CIM que a totes les seves campanyes publicitàries sobre la ruta de pedra en sec (fulletons, planes Web, posters, fires, congressos, etc...) surti el nom de Capdepera, ja que en aquests moments només surt el nom d’Artà.

3.- Que l’Ajuntament de Capdepera també inclogui aquesta ruta als seus itineraris que oferta per als nostres visitants.

4.- Que la present moció es debati al proper ple ordinari.

Mateu Melis Tous
Regidor de ES GRUP