"No creim ajustada la denúncia d'Es Grup, donat que per part de l'equip de govern s'han efectuat els pagaments amb la major rapidesa"


 

En resposta a l'escrit del Grup Municipal Es Grup i signat pel Sr. Mateu Melis, com a Regidora Delegada de l'Area d'Esports de l'Ajuntament de Capdepera, voldria puntualitzar algunes de les seves manifestacions. 
 
És cert que les subvencions per a entitats esportives es van aprovar al Plenari de dia 2 de juny, si bé el fet que encara no s'hagi efectuat la transferència dinerària no obeeix en absolut a la passivitat de l'equip de govern ni en el seu cas a la deixadesa.
 
Amb la intenció de no ofendre ningú, voldríem aclarir que abans de l'esmentada aprovació del Consistori, ja es va requerir els clubs perquè presentassin al Departament d'Intervenció els comptes i justificants per tal de fer el pagament, fet que en el cas d'una entitat s'ha produït fa molt poc temps. Una vegada rebuts i comprovats els justificants de la quantitat subvencionada, s'ha procedit a donar el tràmit pertinent a la Junta de Govern local per a la seva aprovació i, segons el Departament de Tresoreria, s'havia acordat fer el pagament en aquests dies.
 
No creim ajustada la denúncia d'Es Grup, donat que per part de l'equip de govern s'han efectuat els pagaments amb la major rapidesa, una vegada complerts els tràmits que marca el Departament d'Intervenció i que de forma legal s'han de complir, recordant tanmateix que en l'actual legislatura els pagaments a les entitats esportives es fan en un únic abonament durant l'any en curs, i no la subvenció fraccionada en dos pagaments, un a final d'any, com en l'anterior legislatura. 

--
M. PILAR GASULL ALBONS
REGIDORA D'ESPORTS
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA