SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE. CONVOCATÒRIA 11/06/09


SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE. CONVOCATÒRIA 

EXP. NÚM: 124AG/09
DATA: DIJOUS, dia 11/JUNY/2009.
HORA: 13:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 02/06/2009.

II.- CONVENI DE COL•LABOARIÓ ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’IES DE CAPDEPERA.

III.- EXP. 115AG/2009: PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’IES DE CAPDEPERA.

IV.- EXP NÚM. 116AG/2009: CONTRACTACIÓ OBRES: AMPLIACIÓ DE L’IES DE CAPDEPERA.
 
Capdepera, 8 de juny de 2009.
El Batle,
Bartomeu Alzina Sureda