Sobre les obres de construcció del mur del passeig de Cala Rajada dins Domini Públic

Des del GOB consideram que s’ha volgut fer passar la nova construcció total del mur del passeig com una reparació que, en tot cas podia haver afectat uns trams molt concrets de l'Avinguda, per a eludir totes les normatives urbanístics i controls de legalitat.

 Fa aproximadament una setmana l’Ajuntament de Capdepera va emetre una nota informativa sobre les obres que s’estan executant al passeig marítim de Cala Rajada, en tot el tram de l’Avinguda Amèrica, com a resposta a una denúncia feta pel GOB davant Demarcació de Costes. En aquesta denúncia el GOB posava de manifest que l’actuació de l’Ajuntament no consistia únicament en la reparació del danys ocasionats pel temporal Glòria, sinó més bé en una autèntica reconstrucció del mur de tot el passeig, danyat o no pel temporal.

En aquesta nota informativa l’Ajuntament reconeixia que efectivament s’estava fent una reconstrucció del mur i part del passeig justificant-ho en el fet que els danys soferts pel temporal "eren més greus del que semblava a simple vista". Sense qüestionar aquesta apreciació, el cert és que els danys greus que poguessin requerir una actuació urgent de reparació no passaven d'afectar una quinzena de metres de longitud del passeig. La resta dels danys, no se poden incloure dins la categoria de "reparació urgent" ni "obres d'emergència" ni representaven en absolut cap perill per a la seguretat de les persones i usuaris del passeig.

La realitat és que amb l’excusa d’una reparació d’un petit tram de mur del passeig se demoleix i retira tot el mur de l’Avinguda Amèrica que confronta amb la zona marítima amb una longitud d’aproximadament 500 metres, molts del quals es troben situats en zona de domini públic marítim terrestre. Tal com ja vàrem manifestar en la denúncia presentada davant la Demarcació de Costes, al tractar-se d’una nova construcció integral de tot el mur aquesta actuació s’hauria d’adaptar a la normativa urbanística municipal de Capdepera i a les determinacions de la Llei de Costes, cosa que no es fa i que estam segurs que ni tan sols s’ha tingut en compte, desconeixent per ara, els projectes presentats i els informes que poguessin avalar aquestes obres. Per aquest motiu hem sol·licitat a la Demarcació de Costes les còpies de les autoritzacions emeses per a la reparació dels passejos de Cala Rajada i Cala Gat, així com els projectes autoritzats.

Com ja vàrem informar, les Normes Subsidiàries d’urbanisme de Capdepera en el seu article 173 no permeten cap tipus d’obra nova dins la zona de domini públic marítim terrestre, per tant és del tot inviable poder considerar que l’actuació de nova construcció del mur del passeig de Cala Rajada respecti la normativa urbanística. Les obres tampoc respecten la legislació de costes, ja que aquesta no permet passejos dins la zona de ribera de la mar.

Per altra part també s’ha de considerar que en la legislació de costes no hi ha el concepte d’obres d’emergència sinó solament les d’ “obres de defensa” per als terrenys amenaçats per a la invasió del mar, cosa improbable en tot el passeig de l’Avinguda Amèrica pel fet de trobar-se situat a uns quants metres d’altura per sobre el nivell de la mar.

En definitiva, des del GOB consideram que s’ha volgut fer passar la nova construcció total del mur del passeig com una reparació que, en tot cas podia haver afectat uns trams molt concrets de l'Avinguda, per a eludir totes les normatives urbanístics i controls de legalitat.

 

Demolició i retirada completa del mur

Mur davant el bar Traumeria sense cap dany


Nova construcció integral