CONVOCATÒRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE


LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.
HORA: 20:00h
DATA: DIJOUS, dia 7/MARÇ/2013.
EXP. NÚM:28AG/13ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 1/02/13 I 07/02/13

II.- EXP. NÚM. 10AG/2013: PROPOSTA CANVI DE NOM DEL CARRER LUZ.

III.- EXP. NÚM. 55 CULT/2011: CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ: MODIFICACIÓ ESTATUTS.

IV.- EXP. NÚM. 1SS-04/12: MODIFICACIÓ REGLAMENT INTERN CENTRE DE DIA I CONTRACTE ASSISTENCIAL..

V.- EXP. NÚM. 1SS-03/13: REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL TELEASSITÈNCIA.

VI.- EXP. NÚM. 1SS-04/13: REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL MENJAR A DOMICILI.

VII.- EXP. NÚM. 1SS-05/13: REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL SAD.

VIII.- EXP. NÚM. 4SAL/2013: PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA D’ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ RAMON LLULL.

IX.- EXP. NÚM. 26AG/2013: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: SOL·LICITAR ALS RESPONSABLES DELS SUPERMERCATS I HOTELS DEL MUNICIPI LA DONACIÓ ALS SERVEIS SOCIALS DELS ALIMENTS DESCARTATS PER A LA VENDA I APTES PER AL CONSUM.

X.- EXP. NÚM. 27AG/2013: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL PSM-ENTESA PER DONAR SUPORT A L’ACTE DE DIA 9 DE MARÇ SOTA EL LEMA “ ENLLAÇATS PER LA LLENGUA”.

XI.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ PER LA QUAL S’AUTORITZEN LES NOVES TARIFES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB TAXIS DE CAPDEPERA.

XII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XIII.- PRECS I PREGUNTES.Luís Alberto Llull Ginard


El Batle acctal,
Capdepera, 5 de març de 2013.