4 de setembre de 2007; 20 hores

ORDRE DEL DIA
 
I.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
II.-EXP 186AG/06 PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS 2007 (POS 2007) ; SOL.LICITUD EXCLUSIÓ OBRA PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA CAMI VELL DES FAR
III.- EXP 12MA/07.CATÀLEG DE ZONES VERDES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI
IV.-EXP 13AM/07. CATÀLEG DE CAMINS PÚBLICS DEL MUNICIPI
V.-DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS
VI.- DECRETS I RESOLUCIONS
VII.- PRECS I PREGUNTES