Es Grup ens ha fet arribar un comunicat amb la seva opinió sobre els pressuposts de 2008, recentment aprovats

Image

   Nosaltres farem una mica de resum, encara que en xerrar de presupostos és una mica mal de fer, però intentarem esser breus.
    En primer lloc, expresar el mateix que als darrers presupostos i que amés el Sr. Batle va recollir la proposta de fer el plenari el capvespre per així poder assistir un major nombre de ciutadans ja que parlem del presupost de l’Ajuntament.
  Veim que en aquest cas, no ha estat així. També, volem expresar la nostra disconformitat en que no s’ha parlat ni comentat amb les associacions aquest presupost. Me consta que s’els va entregar una còpia del 2007, i encara estan esperant que els torneu a convocar per parlar del 2008. I això que hi havia partits que ara formen part de l’equip de govern que anunciaven al seu programa electoral presupostos participatius.
   Per altra banda, arriben tard, molt tard i a part de tard, amb presses, ja que  se ens va presentar a l’oposició per primera vegada el 30.04.08, es a dir, es a dir, si llevam els festius, ens heu donat set dies per estudiar-los. Però be, així i tot, tenim alguna cosa a dir:

INGRESSOS:
El primer que veim és la pujada dels impostos, que augmenten els directes (IBI) en un 15 %, i que suposa una quantitat de 600.000’-€
Després veim la pujada dels indirectes (ICO) que puja un 60 %, amb el que confiau ingressar 1.400.000 quan l’any anterior s’han reconegut només 541.000’-€. E´s a dir que esperau cobrar per obres, tot i que estem en recesió econòmica 860.000’- € mes.
En quan a taxes, també es nota la puja sobretot de la taxa de fems, augmentada una mitja (segons l’informe de l’interventor) de un 20 % que suposa si miram el recaptat l’any anterior un increment de 400.000’-€.
600.000’-€ IBI
860.000’-€ ICO
400.000’-€ Fems
TOTAL 1.860.000’-€ que pagarem de mes el 2008 que el 2007, només amb taxes.
   Altra punt a destacar és la venda dels solars de canyamel, que dòna la sensació que heu venut la pell de l’òs abans de caçar-lo. Veu-rem com és ven, que és el que recaudem i on s’inverteix. De moment s’ha presupostat 2.500.000’-€.
   Altres ingressos son per subvencions i el més espectacular és un prèstec de 9.000.000’-€ per fer les inversions, que, entre altres cosses, no sabem ni hem vist el pla d’amortització. El que està clarissim és que no serà a tres anys, que es el que queda de legislatura.

DESPESES:
   Si anam a despeses per capítols, destacariem el següent:
   El capìtol 1, (personal)a augmentat, també per que s’han creat més plaçes. Nosaltres consideram que el que manquen son administratius, no auxiliars, ja que és on recau la major part de la feina. També vos vaig demanar a la comissió on és colocarien aquest auxiliars i pareixia que no es tenia masa clar.
  El capitol 2 (despesa corrent) augmenta un 23%. Be no se si ha arribat el moment de fer demagògia amb que sou uns tudats, que no sabeu gestionar be la despesa corrent, que sou uns mans foradades, etc… Això és el que sol dir l’oposició normalment a l’equip de govern. Jo vos ho deix en les vostres mans, però si que vos vull dir que al pasat presupost vareu pujar aquest capitol un 15 %, aludint que hi havia moltes factures d’enrera, però es que enguany, damunt aquest augment i afeigim el 23 %. No sé que deu pensar el Sr. Serra, portaveu d’UCAP a la pasada legislatura quan veu aquest increment desmesurat. Al presupost del 2005, diu textualment “ la despesa corrent a augmentat un 17 % en dos anys. Això és inadmissible, denota ineficiència per part del equip de govern”.
   En les partides de despesa corrent, nosaltres destacariem només les que ens pareix una mica desproporcionat, tant per amunt, com per avall. (Mirar la fulla de càlcul)
   Entre altres, veim els increments al apartat de fems i manteniment, que pujen, però també ni hi ha que baixen, com per exemple la partida de l’escola de música o del teatre. Es veu que no s’aposta per la cultura.

RECAPITULEM:
   Augmentau els ingressos via impostos ( 1.860.000’-€) per a la vegada augmentar la despesa corrent en aproximadament la mateixa quantitat. Amb que?
Idò amb la recollida de fems i neteja viària
Amb el manteniment de parcs i jardins
Amb el manteniment del clavegueran, es a dir en despesa corrent.

INVERSIONS:
   El primer que volem dir és que un equip de govern que fa uns presupostos per més de una legislatura, el mínim que havia de haver fet, si és que tengués una mica de dignitat política és convidar a l’oposició a participar del que molt probablement també tindran que pagar en propers presupostos. També ens hagues agradat saber el paré de les associacions de veinats envers les inversions i on es fan. Temps ni havia si s’hagués volgut.
   Per altra banda, no tenim cap pla de com s’amortitzaran aquests hipotètics prèstecs, malgrat sigui un supost, per saber el deute públic d’aquest Ajuntament a partir del 2011. Jo demanaria  que se ens pasi aquest supost, fins a quinze anys, abans de endeutar-nos o, millor dit, hipotecar el futur d’aquest Ajuntament, per que sino, es facil preveure que els propers consistoris es veuran obligats a pujar els impostos per, simplement fer front a les deutes adquirides. No hem vist cap estudi serios del que acab de dir, només un pla de financiació fet per poder-vos endeutar, simplement per a cumplir la llei, amb plaços de carència de cinc anys, etc…
   Nosaltres ham fet el “compte de sa vella” per el que fa a inversions:
  Destinau a inversions, segons el presupost la quantitat de 21.883.384’-€. Si llevam el que paguen en contribucions especials Es Marisc, Cala Gat i Canyamel, es redueix a 13.737.839’-€.
   Si permutam els solars de Canyamel amb altres inversions, es a dir, no és que faceu noves inversions, sino que es canvien unes per les altres, ho reduim a 11.237.839’-€.
Després, agafant el capitol de subvencions ens trobem amb que, ojalà sigui aixì, ens han de abonar 2.029.000’-€ , que el que queda per invertir realment aquest ajuntament és de 9.208.839’-€., que es finançarà amb un prèstec, que de l’unic que tenim noticies es el del FOMIT que es finançarà a 15 anys que, l’unic que sabem es que te in interés preferencial i una carencia de cinc anys, es a dir, que començarà a pagar-lo el proper consistori.
   Ens hipotecau en, en el millor dels casos, en 9.000.000’-€ . Creim que, realment el que feu és hipotecar el poble per els propers 15 anys.
   Crec que tenim precedents per exemple a la Comunidad Autònoma, on el govern anterior va endeutar la comunitat amb les infraestructures (surt cada dia als diaris, metro, autopistes, etc…) i, ara, condiciona l’actual govern autonòmic. Bé, els vostres partits, exceptuant UM que ja hi era i per tant, l’hi va be, estaveu a l’oposició i ho critacaveu en força, Ara feis el mateix.
   Repasant les inversions i on és realitzen, es encara més curiós com l’equip de govern fa parts i quarts amb els dos nuclis poblacionals més importants quan a nombre de residents. Deixant de banda les urbanitzacions, que el que es fa es a costa de contribucions especials, i també essent objectius amb altres inversions que son per tot el municipi (Cotxes de la policia, brigada, gespa, mobiliari urbà, etc), el cert es que especificament al nucli de Capdepera s´hi inverteixen 8.600.000’-€ quan al nucli de Cala Rajada només 2.163.000’-€. Es a dir, de cada 100’-€ de prèstec, 80’-€ s’invertiran a Capdepera als propers tres anys i 20’- € a Cala Rajada. Nosaltres, si fos per un any, ho entendriem, enguany te toca a tu i l’any qui ve a jo, però fer un pla d’inversions a tres anys, per pagar-ho en quinze i fer parts i quarts, no ens pareix gens bé. Es curiòs que als pressupostos del 2005, el portaveu d’UCAP, entre altres coses digués. “”El nostre pressupost estaria basat en el turisme…” Pareix esser que aquest equip de govern ha oblidat quin és el principal motor de l’economia d’aquest municipi.
   Però encara vull anar més alluny. A Capdepera, almanco es veuran coses (Rehabilitació casc antic, Can Creu d’inca, C/. Port embellit), però és que a Cala Rajada no es veurà rés. Ni hi ha previst invertir al parc de Sa Gravera (Dotar-lo de enllumenat, serveis, banys públics,, etc…) ni cap pla d’embelliment del casc antic de Cala Rajada ni dels principals carrers turístics. Com vaig esmentar a la comissió de turisme, la nostra proposta és l'embelliment del carrer Elionor Servera des de la plaça dels pins, on s'haurien d'habilitar uns aparcaments subterranys i fins a la sala multiusos, on tambè hi haurà aparcaments,  per el carrer de l'agulla. El que teniu pensat fer, es pot incloure perfectament dins el POS i rebre subvencions del CIM, com ara el carrer ciutat o roses.
Per altra banda, de totes les propostes que va fer ES GRUP, no s’ha recollida cap ni una. Jo me vull permetre el luxe de enummerar-les, per que vull que quedi constància de les nostres propostes. Moltes d’elles són petites coses, però creim que importants:

PROPOSTES FETES
-plaques solars camp de futbol
- plaques solars polisportiu
-lamas camp de futbol
-caseta venda entrades
-acumuladors d'aigua calenta
-quarter de la policía local a la rotonda del camp de futbol
-Sales d'assajos al polígon
-Magatzem de la brigada al polígon
-Casal de joves al clot de sa grava
-Bus Interurbà,
-Subvenció a l'adquisició de la primera vivenda per a joves
-Escola de música (ampliació)
-Toldo escola de música
-Rampa escola de música
-Cortina vermella Teatre
-Compra "Es Molí",
-Administratius enlloc de Auxiliars.
-Subvenció per a projectes joves
-Inversió Clot de Sa grava (Il·luminació i tancament)
   Tambè, com vaig esmentar a la comissió valdria la pena estudiar fer les dotacions de serveis i altres inversions per l’empresa pública, que per això està, i, desprès de que ES GRUP ho posàs damunt la taula, el Sr. Interventor a la darrera comissió, va admetre que valdria la pena posar-ho en marxa, per l’estalvi fiscal que representa. (crec que es millor no donar cifres).
Creim realment que aquests presupostos no estan madurs.
   Nosaltres, vist que la pressa per dur aquests presupostos a plenari, és per poder optar als prèstecs del FOMIT, i vist que tanmateix ja no hi sou a temps ja que el plaç acabava ahir, demanaria al equip de govern que els deixi damunt la taula, se estudiin les propostes, se parli amb les associacions de veïns i una vegada més madur i sabent el futur econòmic que espera als consistoris futurs, tornar-ho a dur per la seva aprovació. Creim que valdria la pena. Sino, el que presentau avui es un presupost a ric i ventura, suïcida que condicionarà el futur econòmic d’aquest municipi almanco per els propoers quinze anys.

Es Grup