Plenari maratonià, que s'allargà fins a la 1'30 de la matinada:

- S'aprovaren els pressuposts 2012, que arriben als 15.241.000 euros.
- L'Ajuntament s'adhereix a la campanya "Moviment per la llengua" i "Enllaça't pel català" i es penjaran llaços en els edificis municipals.
- Els plenaris tornen a la periodicitat mensual.
Ple maratonià, com deim en titulars. Sessió interminable, derivada de la densitat de l’ordre del dia i de la importància dels punts a tractar. Començà a les 20 hores i s’allargà fins quasi la 1’30 de la matinada. I nosaltres, escoltant, perquè llavors diguin que això d’omplir aquesta web és bufar i fer ampolles.

 

Bé, anem a veure de què parlaren, aquesta bona gent de la Sala, i quins acords varen prendre. Abans de res, diguem que, tot i el relleu d’alguns dels punts tractats, el plenari va discórrer en un to generalment molt civilitzat, en què cadascú defensà els propis punts de vista sense transgredir les bones maneres. Mirarem de ser tan concisos com siguem capaços, per no fer-vos-ho massa feixuc.

 

- REGLAMENT DEL CENTRE DE DIA

 

Es tractava d’aprovar les normes d’ús d’aquesta instal·lació, des d’horaris d’entrada i sortida, a les hores de menjars o de visites, normes de comportament, etc. S’aprovà amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció dels membres de l’oposició.

 

- PROPOSTA DE PSM-Entesa: MODIFICACIÓ LLEI 3/2007.

 

Aquesta moció de PSM-Entesa venia a demanar que l’Ajuntament sol·licitàs del Govern de les Illes Balears la retirada  de l’avantprojecte de llei de modificació de la funció pública que vol eliminar el requisit de coneixement del català per a accedir a la plaça de funcionari. D’altra banda, es demanava l’adhesió i el suport de l’Ajuntament a les plataformes “Moviment per la llengua” i “Enllaça’t pel català”, amb el compromís de penjar llaços amb els colors de la senyera en els edificis municipals. Joan Ferrer (PP), com no podia ser d’altra manera, s’hi oposà, i ho va fer defensant que les mesures lingüístiques del seu partit responen al programa electoral amb què guanyaren les eleccions. Va dir, igualment, que tals mesures pretenen establir una major normalitat en l’ús indistint de les dues llengües oficials. En canvi a resta de formacions (PSOE, UCAP i ES GRUP) donaren suport a la moció, tot dient que, precisament, les modificacions legislatives del PP en matèria lingüística vénen a trencar el consens i l’estabilitat que hi ha hagut fins ara. La moció es va aprovar amb 13 vots a favor i 6 en contra.

 

- PRESSUPOST 2012

 

Aquest era, lògicament, un dels plats forts de la sessió, però la veritat és que es va desenvolupar dins un to de gran normalitat. Sebastià Sureda, com a responsable de l’àrea d’Hisenda, va defensar aquest pressupost que té per objectiu, com pertot arreu, minorar les despeses i augmentar els ingressos, per tal de reduir deute. El pla d’ajust del Consistori, que ha de permetre accedir al crèdit per pagar proveïdors, té el vistiplau del Ministeri d’Hisenda, cosa que, d’alguna manera, avala la gestió econòmica que s’està duent a terme. Va dir, Sureda, que els ingressos s’han comptabilitzat amb criteris de prudència i que la retallada en les sortides ve per la via d’amortització de llocs de treball o de la renegociació de contractes de serveis com el de recollida de residus sòlids. A pesar de les dificultats, el regidor va defensar que, fins i tot, s’havia augmentat la despesa en Serveis Socials, ateses les dificultats per què passen molts de ciutadans. El pressupost s’enfila fins als 15.241.000 euros (fins a 43.626.000 euros si es comptabilitzen els ingressos i despeses derivats de la dotació de serveis a distintes urbanitzacions). Del total de les sortides, un 36% (6.500.000 euros) se’n van a personal, mentre que un 7’5%-8% se n’anirà a despeses financeres.

L’oposició, amb distints matisos, s’hi oposà.

El portaveu del PP va obrir el foc per dir que la culpa de la mala situació financera de l’Ajuntament no és de Rajoy, sinó de la mala gestió de l’equip de govern en aquesta i la passada legislatura. Es va queixar que continuï augmentant la despesa corrent i que el pressupost no està ben quadrat i que, per tant, es tornarà tancar amb dèficit. Va defensar que s’hauria de tornar a xifres semblants a les de 2007 i es va queixar que s’augmenta el preu de les taxes però s’abaixa la qualitat dels serveis públics. Lamentà que el pressupost no reculli el retorn de taxes cobrades indegudament. Quant a la dotació de serveis a urbanitzacions, tot i estar-hi d’acord, va dir que s’hauria d’escometre amb assossec i mirant molt bé la capacitat de fer-hi front per part dels afectats que n’hauran d’assumir el cost. També va explicar que, a parer seu, hi ha ciutadans de primera, segona, tercera i quarta, ja que n’hi ha que no paguen res per la dotació de serveis, d’altres que en paguen una part, amb contribucions especials, i uns privilegiats que no paguen res. Va acabar dient que no s’acomplirà el capítol d’ingressos i que els ciutadans de Capdepera no es mereixen aquests pressuposts.

Pere Fuster (PSM-Entesa) va admetre les dificultats per a confeccionar el pressupost, en una situació econòmica com l’actual. Va assumir que s’ha d’abaixar el dèficit, però tot seguit es va queixar que les fórmules que fa servir aquest equip  de govern són les mateixes que faria servir el PP. Per a aquest grup, es fa difícil assumir segons quines retallades en cultura i joventut, mentre que considera que els serveis han d’estar a l’abast de tots els ciutadans, independentment dels seus ingressos i, per tant, qui més té més ha de pagar. En aquest sentit, el representant del PSM va considerar que els ingressos per taxes i serveis prestats es comptabilitzen de manera indiscriminada, sense progressivitat. Pel que fa a sous dels regidors, va venir a dir que està d’acord amb les bases fixades, però no amb el grau de dedicació assignat en cada cas. Tancà la intervenció dient que votaria en contra d’aquest pressupost, fos qui fos que el presentàs.

Mateu Melis (ES GRUP) es va demanar on augmentava la despesa de Serveis Socials, perquè ell no l’havia sabuda veure. A aquesta pregunta, Sebastià Sureda va explicar que s’havia suprimit el 0’7% destinat al Tercer Món, per tal de poder-lo dedicar a necessitats immediates. Melis es queixà que no s’ha recollit cap de les seves propostes, en moments en què el consens és més necessari que mai. Agraí la reducció de personal i que es minorin les partides de neteja, perquè, va dir, ara hem de tenir els serveis que ens podem permetre, i no més. Es va demanar per l’oportunitat d’escometre ara la reforma dels aparcaments de can Patilla i de la plaça del Mercat, amb càrrec a préstecs del FOMIT. Quant als sous dels regidors, va passar llista a totes les àrees de govern i també va concloure que les dedicacions no estan ben establertes.

Sebastià Sureda va manifestar que entenia la preocupació davant la incertesa de la solvència pels afectats per obres de dotació de serveis, però que vetllarien per l’acompliment de les obligacions pels afectats. Quant als sous dels regidors, va explicar que ell cobrava 1.200 euros mensuals, quantitat que difícilment cobreix les responsabilitats i la feina inherents al seu càrrec. També el Batle va defensar aquests sous, ja que va considerar que la feina de l’equip de govern era molt superior a la quantitat econòmica amb que se la retribueix.

El Pressupost 2012 de l’Ajuntament de Capdepera es va aprovar amb els 9 vots de l’equip de govern, davant els 8 vots contraris de l’oposició.

 

PROPOSTA PSM-EN: DECLARACIÓ DE CAPDEPERA POBLE LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS

 

            Aquesta moció, que anava en el lloc dotzè de l’ordre del dia, es va debatre després dels pressuposts, a fi que un grup de gent que havia arribat a Capdepera des de Ciutat per conèixer de primera mà la resolució que es prendria, pogués tornar-se’n a una hora prudent. Volia ser una defensa de la dignitat i els drets dels animals, davant l’ús inhumà que se’n fa sovint en alguns espectacles públics. Pere Fuster (PSM-Entesa) va defensar aquesta proposta que queda molt ben resumida en el títol. Tots els grups l’acolliren favorablement i se la feren seva, de manera que es va aprovar per unaninmitat. 

PREUS PÚBLICS ESCOLA D’ESTIU - NORMES REGULADORES DE LA GESTIÓ DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE - NORMES REGULADORES DE LA GESTIÓ DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

            Reunim aquests tres punts en un de sol, donat que, per bé que corresponen a activitats distintes, en realitat tenien en comú l’actualització  de normes reguladors i preus públics. La regidora Antònia Caimari va defensar la proposta i va donar resposta a algunes preguntes de l’oposició (preus escola d’estiu: 200 euros un mes, 125 euros quinze dies; 20% de descompte per al segon germà). El PP es queixà que els preus fossin els mateixos per a empadronats o no.

            En el cas de l’escola d’estiu, s’aprovà amb els 9 vots de PSOE-UCAP, 6 vots en contra de PP i ES GRUP, i les 2 abstencions de PSM-Entesa.

            En els altres dos punts, tota l’oposició hi votà en contra.

 

ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA

 

            Aquesta és una ordenança ampla i complexa, que s’ha vingut treballant durant molt de temps amb la voluntat d’abastar tots els aspectes que afecten a la vida social i a tot allò que es refereix a la vida en comú. Així ho explicà el regidor Sebastià Sureda: l’ordenança recull qüestions com el vandalisme en el carrer, la venda d’automòbils des de la via pública, la prostitució, la venda ambulant, els jocs en els espais públics, la mendicitat, els renous, l’ús de les platges, els animals de companyia, els espais verds... En fi, un llistat més o manco exhaustiu que, com va explicar el mateix regidor, és millorable i que, de fet, espera que es pugui perfeccionar a mesura que s’apliqui.

            Des del PP, Joan Ferrer explicà que inicialment no havia acollit aquesta ordenança amb bons ulls, ja que des d’UCAP s’havia dit que es donava per aprovada. Així mateix, va dir que era millorable, però que la considerava un bon punt de partida. En tot cas, el més important, a criteri seu, és veure la capacitat i la voluntat de fer complir aquest recull de normes de convivència.

            El PSM va agrair que s’haguessin recollit algunes propostes que s’havien presentat per a millorar el text i que hi hagués voluntat d’anar rectificant en el cas d’aquells aspectes que es demostràs que no funcionen. Les reticències també es referiren al compliment de la norma.

            En el mateix sentit s’expressà Mateu Melis.

            L’ordenança s’aprovà amb 11 vots a favor i 6 abstencions del PP.


 

REGLAMENT REGULADOR DE SEGONA ACTIVITAT POLICIA LOCAL

 

            La regidora Joana Llull va explicar aquest reglament, sempre d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria, que pretén fer compatibles els interessos del municipi amb els dels treballadors, els policies locals en aquest cas. El que es vol és assignar segones activitats (administratives, de suport, d’informació...) a aquells policies que per qüestions d’edat o de problemes físics no puguin assumir tasques que exigeixin un esforç físic màxim. La regidora donà algunes explicacions que se li demanaren sobre algunes d’aquestes segones activitats, i tots els grups manifestaren el seu acord amb el nou reglament. En conseqüència, s’aprovà per unanimitat.

 

MODIFICACIÓ CONTRACTACIÓ: SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA AL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA

 

            Algunes vegades, especialment si el punt que es duu a plenari ja ha estat prèviament debatut amb profunditat, en comissió,  quan és l’hora de parlar-ne al saló de sessions es donen moltes coses per sabudes i els oients no acabam de clissar-ne tots els aspectes i matisos. Deim això perquè, en el cas que ens ocupa, parlam més del que deduírem que no d’allò que escoltàrem. Es va establir un llarg i obscur diàleg entre la regidora Pilar García (PP) i el responsable de Medi Ambient, Albert Llull (UCAP). Aquesta modificació, pel que vàrem entendre, comporta que a partir d’ara serà l’Ajuntament el que es farà càrrec dels contenidors de recollida selectiva (iglús), per renúncia del Consell de Mallorca. Bé, la discussió que es va establir va ser precisament perquè el Consell havia fet marxa enrere i, a darrera hora, va oferir la possibilitat de continuar gestionant el servei, però amb un marge per a adherir-s’hi gairebé impossible de complir. El regidor Llull va explicar que igual s’havien quedat a Artà, Son Servera, Sant Llorenç, etc. Ara, l’Ajuntament, haurà d’arribar a un acord amb l’empresa de recollida ordinària de residus sòlids perquè se’n faci càrrec, per bé que es confia que amb la venda de les fraccions recollides (paper, vidre, envasos...) fins i tot es puguin tenir beneficis.

            L’equip de govern va fer valer la seva majoria i aprovà la modificació, amb els seus 9 vots. L’oposició es va abstenir.
 

PROPOSTA DE TRASLLAT DE L’ARXIU MUNICIPAL

 

     Aquest punt quedà damunt la taula tota vegada que no s’havia pogut completar l’expedient.

 

PROPOSTA SECTOR 7 I 8

 

            Canyamel. El tema: la urbanització on es pretén construir l'Hotel Park Hyatt Mallorca, de 284 places, projectat per Cap Vermell Hotels Projectes i Promocions, amb la conflictiva delimitació de la zona Anei amb què confronta. Ja informàrem oportunament que el Govern havia declarat aquest projecte com a d’interès autonòmic, però l’esmentada delimitació no s’acaba d’aclarir. En aquest sentit, l’empresa promotora havia presentat un escrit a l’Ajuntament en què es demanava que aquest sol·licitàs que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori es pronunciï de manera inequívoca sobre l’afectació o no del sector 7 per la LEN i la seva inclusió parcial, o no, en una Àrea Natural d’Especial Interès. En l’esmentat escrit de l’empresa, que va llegir el batle, s’aportaven un seguit d’arguments que, a parer seu, deixen clar que el sector en qüestió no està afectat per cap restricció urbanística.

            Joan Ferrer (PP) va manifestar-se a favor de les tesis de l’empresa sol·licitant, acceptant que la invasió d’un ANEI és fruit d’una errada gràfica. No va ser la mateixa, l’opinió del PSM, partit per al qual hi ha una part del sector que està afectada; el seu portaveu va dir que no s’oposava que s’aclarís el tema d’una manera definitiva, per bé que, segons va expressar, “sabem com solen acabar aquestes coses: el Govern dirà que hi ha una errada en la delimitació. A més, ens sembla absurd que hagi de ser l’Ajuntament el que sol·liciti aquest aclariment”.  Per al representant d’ES GRUP, el que vol el propietari és seguretat jurídica, a la qual té dret. Per al Batle, “fa bon xerrar del veïnat, però aquests plans urbans no són cosa d’aquest Govern ni d’aquest Ajuntament”.

            La proposta de sol·licitud va tirar endavant amb 15 vots a favor i les dues abstencions de PSM-Entesa.

 

PROPOSTA BATLIA CANVI DATA I HORA SESSIONS ORDINARIES AJUNTAMENT PLE

 

            El batle, que fou qui oferí els detalls de la proposta, digué que a partir d’ara els plenaris tornaven a la periodicitat mensual, el primer dijous de cada mes, excepció feta dels mesos d’agost i gener, en què no hi haurà sessió.  Des que governa l’actual equip de govern, els plenaris ordinaris s’havien celebrat cada dos mesos, però Rafel Fernández explicà que l’experiència acumulada permetia tornar a la fórmula tradicional de celebrar-los mensualment. PP acollí la proposta des de la sorpresa i la satisfacció, ja que, segons digué el seu portaveu, això permet una millor tasca tant al govern com a l’oposició. PSM també es mostra satisfet i Pere Fuster ho va agrair perquè amb la fórmula bimensual els plenaris, com el que ens ocupa, es fan eterns i “són inhumans”. Des d’ES GRUP es va considerar que aquesta era una qüestió que corresponia al govern articular i que en respectaven el canvi.

            La votació va oferir un recompte de 16 vots a favor i l’abstenció d’ES GRUP.

 

DECRETS I RESOLUCIONS

 

            Des del PSM es va demanar per les obres de l’hotel Son Moll, per una canalització de la casa Fierro-March a la casa de s’Agulló i pel cost final de les obres del pont d’es Carregador.

 

PRECS I PREGUNTES

 

            Joan Ferrer encetà el torn d’intervencions i ho va fer referint-se a la concessió de l’organització del Mercat Medieval a una empresa privada; manifestà els seus dubtes sobre la legalitat que sigui aquesta empresa la que fixi les quotes que han de pagar els firaires. Tot seguit, el representant del PP va mantenir un enfrontament –el més dur de la llarga vetllada– amb el regidor Biel Torres sobre la barana d’acer inoxidable del Castell; hi sortí a relluir el que havia publicat al respecte “una revista digital” i els dos edils es llançaren mutus retrets. A continuació, Ferrer demanà pel cost del pas per Capdepera de la Volta a Mallorca en Moto i per la regulació del trànsit de seqways pels carrers del poble.

            El PSM, per boca del seu portaveu va demanar pel resultat del recent cap de setmana gastronòmic, pel resultat del canvi d’horaris de l’oficina de turisme de Capdepera, per la reordenació de les parades busos a Capdepera i per la visita del cap del Departament de Costes en relació als accessos a s’Agulló.

            ES GRUP, atesa l’hora, va abstenir-se de formular preguntes.

 

Era gairebé la una i mitja de la matinada i tots –nosaltres trambé– estàvem fets pols.