L'equip de govern aprovà el pla de sanejament
que ha de permetre accedir al préstec per pagar els proveïdors.

A la mateixa sessió s'aprovà
una dràstica pujada de taxes i serveis públics.
En el ple extraordinari del divendres dia 30 de març, d’acord a l’ordre del dia, es varen tractar 11 punts, gairebé tots econòmics. Anem a veure’ls.

- EXP. NÚM. 2 INTER/2012: PROPOSTA DE NORMES REGULADORES DE GESTIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE.

- S’hi proposava una pujada de les taxes de les activitats del centre Jove de Capdepera, amb un augment del 30%. El PSM va distingir entre els serveis essencials dels que no ho són a l’hora de fixar els preus, com el cas del centre jove, segons va explicar el portaveu, Pere Fuster. Tot i així, va manifestar que la pujada era excessiva perquè no deixa de ser un servei públic. Es Grup va valorar la pujada d’excessiva, també, i va demanar sobre la filosofia de l’equip de govern en quant al servei públic, remarcant que hauria donat suporta una pujada segons l’IPC. “Un 27,5% és una pujada que ens temem que desincentivarà els joves a fer activitats”, va dir Mateu Melis. Tant PSM com Es Grup van dir que cap dels punts de pujades de taxes eren urgent com per dur-los a aquest ple. El regidor d’Esports i Joventut, Fernando Martínez, va explicar que l’equip de govern vol que els usuaris cobreixin el servei que usen. El PP afegí que una solució és externalitzar els serveis.

El punt s’aprovà amb 9 vots a favor (equip de govern), 5 en contra (PP i Es Grup) i 2 abstencions (PSM).

- EXP. NÚM. 3 INTER/2012: PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DE GESTIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DE SME.

Aquest punt es referia a la pujada de taxes per a l’ús d’instal·lacions esportives i realització d’activitats del Servei Municipal d’Esports. Segons va explicat el regidor, es vol aprovar una nova ordenança per a cobrir el dèficit i així no eliminar activitats. Amb la nova ordenança els ingressos passarien de 60.000 a 90.000–100.000 euros. El portaveu del PP, Joan Ferrer, va explicar que dins l’ordenança es parla dels preus de la piscina, encara tancada, i va demanar que aquest punt quedàs damunt la taula fins que surti la plica de condicions. Referent als altres augments, donà un marge de confiança perquè l’equip de govern havia acceptat dues propostes de l’oposició sobre la pista d’atletisme i es Clot de sa Grava. El PSM va explicar que la pujada de preus és “important” i que molta gent “no podrà fer servir els espais esportius”. Referent als preus de la piscina, digué que una bona mesura seria “començar amb preus més assequibles i anar-los pujant de forma progressiva”. Segons el portaveu del PSM, Pere Fuster, un preu baix fa que el servei públic el faci servir més gent i no sigui “elitista”. El portaveu d’Es Grup, Mateu Melis, va comentar que amb la finalitat de recaptar doblers per equiparar el cost del servei al que paga el ciutadà, no augmenta la qualitat del servei, i va remarcar que “s’ha triat el camí més senzill, pujar imposts”. Segons Melis, Es Grup accepta alguns preus, però no d’altres que tenen una pujada d’un 140%. “Ara be, el que no podem consentir de cap manera és que per anar a fer natació lliure a Capdepera costi 408 € i a Artà en costi uns 150 €”, digué Melis. Segons la proposta de l’equip de govern, l’ús puntual de la piscina costarà un mínim de 6 euros (adults), l’abonament per a deu vegades serà de 48 euros, i un abonament mensual, 34 euros. El regidor d’Esports digué que els preus de la piscina són una mitjana dels preus de les piscines dels pobles veïnats.

El punt va ser aprovat per 9 vots a favor (equip de govern), 3 en contra (PSM i Es Grup) i 4 abstencions (PP).

- EXP. NÚM. 5 INTER/2012: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA D’ADULTS

El PP va estat d’acord amb la pujada perquè els cursos de l’Escola d’Adults són “voluntaris”. El PSM va proposar que la pujada, que és de 17% (en conjunt), s’apliqui de forma distinta segons que “els cursos tenguin una utilitat laboral, com les llengües, o que siguin de caràcter recreatiu”. Es Grup va estar d’acord amb la pujada, i tant ells com el PP donaren suport a la proposta del PSM. El regidor d’Hisenda, Sebastià Sureda, expressà el compromís d’estudiar-la.

El punt s’aprovà amb 9 vots a favor (equip de govern) i 7 abstencions (PP, PSM i Es Grup).

- EXP. NÚM. 6 INTER/2012: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA D’ESTIU.

El cinquè punt era el referit a la pujada de preus de l’Escola d’Estiu. Segons explicà la regidora d’Educació, Antònia Caimari, el motiu de la pujada és que aquest any no hi ha monitors suficients per falta d’alumnes al curs de monitors de temps lliure. El PP va trobar “exagerada” la pujada, que és d’un 30-38%, i Joan Ferrer va comentar la possibilitat de fer una plica i treure-la a concurs. El PSM també considerà la pujada com a “brutal” i Pere Fuster va remarcar que “l’Ajuntament presta un servei públic que el ciutadà paga com si fos “privat”. El portaveu d’Es Grup va dir que acceptaria la pujada de l’IPC i que l’Ajuntament ha de potenciar el servei perquè ajuda a conciliar vida laboral i personal. El batle, Rafel Fernández, explicà que l’Escola d’Estiu “no és un servei municipal, sinó una cessió d’espai gratuït”, i que la pujada és “per a garantir el servei”, ja que falten monitors. Mateu Melis digué que l’Escola d’Estiu podria figurar als pressupostos d’aquest any i cobrir el dèficit amb doblers d’altres partides. Aquest servei passarà costar, de 141 a 200 mensuals.

La pujada s’aprovà per 9 vots a favor (equip de govern) i 7 en contra (PP; PSM i Es Grup).

- EXP. NÚM. 7 INTER/2012: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL CENTRE DE DIA.

El següent punt també estava relacionat amb una pujada de preus, els del Centre de dia, però en aquest cas en base a l’IPC. Per aquest motiu, els tres partits de l’oposició hi estigueren d’acord.

Es va aprovar amb 12 vots a favor (equip de govern, PSM i ES Grup) i 4 abstencions (PP).

- EXP. NÚM. 282AG/2005: MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL PER L’OCUPACIÓ VIÀRIA AMB TAULES, CADIRES I ALTRES INSTAL·LACIONS.

El punt setè es referia a la modificació de l’ordenança d’ocupació pública viària, amb taules i cadires, i altres instal·lacions. Es tractava de modificar una frase de l’ordenança per adequar-la a la realitat, la que tracta sobre poder donar llicències a locals per treure taules i cadires al carrer. El PSM s’hi oposà perquè, segons digué el seu portaveu, tal i com queda l’ordenança només es limita la instal·lació de taules i cadires a la vorera del mar a la zona del Passeig Marítim, on s’ha de deixar un metre de pas; en canvi, a la resta de zones, com per exemple el carrer Gabriel Roca, la zona més propera a la mar sí que es podrà ocupar, privant als vianants de poder accedir a aquests espais.

S’aprovaà per 14 vots a favor (equip de govern, PP, Es Grup) i 2 en contra (PSM).

- EXP. NÍM. 8 INTER/2012: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVEI D’IMMOBILITZACIÓ, RECOLLIDA, TRASLLAT I DIPÒSIT DE VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS MAL ESTACIONATS O ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA O EN ALTRES LLOCS DEL TERME MUNICIPAL.

La regidora d’Interior, Joana Llull, digué que s’apuja per evita un major dèficit, perquè no és un servei essencial. Els tres partits de l’oposició hi van estar d’acord.

El punt s’aprovà per 12 vots a favor (equip de govern, PSM i Es Grup) i 4 abstencions (PP).

En acabar els punts referents a la pujada de taxes, el batle va explicar que la gestió dels darrers quatre anys “no ha estat eficaç ni eficient”. Digué que l’Ajuntament està d’acord de donar un servei públic, però que la situació actual ho complica. Digué igualment que, tot i la pujada de taxes, “els serveis continuaran sent deficitaris” i que “el camí senzill és continuar amb el dèficit”. Acabà explicat que les taxes s’apugen per continuar donant serveis i no haver de tancar-los.

- EXP. NÚM. 38AG/2012: MODIFICACIÓ DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DEL 50% AL 75% DEL REGIDOR SR. SEBASTIÀ SUREDA.

Es tractava, en aquest punt, de canviar la dedicació del regidor Sebastià Sureda, d’un 50 a un 75%. S’aprovà amb 9 vots a favor (equip de govern) i 7 abstencions (PP, PSM i Es Grup).

- EXP NÚM. 39AG/2012: PROPOSTA EQUIP DE GOVERN RELATIVA AL REIAL DECRET LLEI 4/2012, 24 DE FEBRER.

Feia referència, aquest punt, al deute que les administracions autonòmiques (Cosell i Govern) mantenen amb l’Ajuntament. Quedà damunt la taula, per manca de documents imprescindibles per a la seva discussió.

- PLA D’AJUSTAMENT APROVAT A L’ORDRE HAP/537/2012, DE 9 DE MARÇ DE 2012.

El darrer punt pretenia aprovar el pla d’ajustament de l’Ajuntament, per tal d’optar a un préstec que ha permetre fer front al deute amb proveïdors. Segons comentà el regidor d’Hisenda, Sebastià Sureda, es tracta d’un préstec a 10 anys que ve ordenat pel Govern Central. Segons explicà, el pla contempla la reducció del deute del FOMIT que té l’Ajuntament de Capdepera, la reducció de despeses i d’augmentar taxes i noves concessions, així com obtenir més ingressos per mitjà de la pujada d’imposts com l’IBI, l’IAE o el d’obres i construccions.

El PP va demanar pel contracte de neteja dels edificis municipals. El regidor Sureda comentà que les treballadores de la neteja es varen comprometre a dur gairebé tots els edificis, mentre que l’empresa privada només portarà les escoles i l’Escola d’Estiu. Aquesta mesura suposa un estalvi de 100.000 euros anuals. El portaveu del PP, Joan Ferrer, va fer un resum de les actuacions que, segons aquest partit, han duit l’Ajuntament a la situació actual. Segons va explicar, en els darrer quatre anys la despesa es va “descontrolar” i els ingressos no varen augmentar. Va demanar, per tant, un absolut control en els pressupostos d’aquest any i que el capítol d’ingressos sigui real, i al batle que miri que els regidors no gastin més del que hi hagi pressupostat.

El batle contestà que es compromet a fer una gestió “eficient i controlada”.

El PSM manifestà que la part bona del pla és que els proveïdors cobraran, però remarcà igualment que la seva aprovació és una “catàstrofe” per al municipi, ja que suposa “una gran pujada d’impostos i una davallada de la qualitat del serveis”

Es Grup mostrà la seva decepció perquè no s’ha comptat amb l’oposició per fer el pla d’ajustament, i va aportar idees per reduir despesa com la reducció de les hores extres dels funcionaris, la racionalització de les ajudes socials i l’abolició de la partida destinada a partits polítics. Va demanar a l’equip de govern que compti amb l’oposició per sortir d’aquesta situació”.


El pla de sanejament contempla també una significativa pujada de l’IBI, que en el 2013 registrarà un augment del tipus impositiu (que suposarà un augment de 570.000 euros de recaptació), i per al 2014, a més, tendrà lloc l’actualització dels valors cadastrals. S’apujarà, igualment, l’Impost d’Activitats Econòmiques, i s’actualitzaran les taxes en uns percentatges molt importants, com s’ha vist més amunt.


El punt va quedar aprovat amb 9 vots a favor (equip de govern) 4 en contra (PP i Es Grup) i 2 abstencions (PSM).