L'equip de govern accepta deixar sobre la taula el tema dels focs artificials en el Castell.


Antònia Caimari (PSOE) pren possessió de l'escó de regidora.

 


Aquesta sessió s’obrí amb la presentació, una més, d’un  nou regidor del PSOE. Ara li ha arribat el torn a Antònia Caimari Bauzà, en substitució de Xavier García Abril, qui a la vegada havia substituït en Tolo Alzina. Des de “Cap Vermell” desitjam a la nova regidora una llarga i fructífera gestió en el seu nou càrrec.

 

El segon punt  de l’ordre del dia era el referent al nomenament de jutge de pau substitut. Dos eren els candidats a aquest lloc: Pedro José Martínez Riera i Joan Jesús Rexach Cañavate. El primer en fou l’elegit, amb els vots de l’equip de govern, mentre que els vuit vots de l’oposició foren per a Suso Rexach.

 

Tot seguit, es va debatre la creació d’una unitat nocturna de la policia local. Vàrem entendre que aquesta estarà integrada per un total de deu membres, sempre els mateixos, especialitzats en tasques de vigilància i control de la sempre problemàtica vida de nit dels estius del municipi, especialment en algunes zones de Cala Rajada. A banda del fet que, com deim, els policies dedicats a aquestes feines seran sempre els mateixos, no s’incrementa la presència policial en els carrers. Mentre que PP i Es Grup s’hi abstingueren, PSM-Entesa va votar amb l’equip de govern i la proposició s’aprovà amb 11 vots a favor.

 

A continuació hi hagué dos punts de tràmit: d’una banda, la col·laboració de l’Ajuntament amb el Consorci de Transports de Mallorca per a l’emissió de la targeta intermodal; de l’altra, l’adhesió a un conveni de col·laboració entre la Prefectura Central de Trànsit i la Federació de Municipis per a l’intercanvi d’informació. Ambdós punts s’aprovaren per unanimitat.

 

Menys consens hi hagué en el punt que vingué tot seguit, referit a a una proposta de batlia per a la creació d’una comissió informativa permanent. En aquesta comissió s’hi tractaran (ja que s’aprovà) els temes que hagin d’anar a plenari, mentre les comissions corresponents a cada àrea de gestió, que fins ara es convocaven periòdicament, només se celebraran a criteri del regidor responsable. L’única que continuarà com fins ara és la comissió d’Hisenda. Mentre el batle defensava aquests canvis per a cohesionar l’acció de l’equip de govern, l’oposició hi mostrà el seu desacord, en considerar-ho un retrocés per a l’acció de control i per a la transparència democràtica de l’Ajuntament. Com hem dit, la proposta s’aprovà amb els nou vots de PSOE-UCAP i els vots en contra de la resta de partits.

 

Pel que fa al nomenament dels representants del consistori en el Consorci Capdepera Mirall, aquests recaigueren en els regidors Sebastià Sureda i Gabriel Torres. L’oposició es va abstenir.

 

Un altre tema que ja es veia que resultaria controvertit era el referit a la conveniència, o no, de continuar realitzant els focs artificials de la festa de Sant Bartomeu des del Castell. En base a l’informe de dos arqueòlegs, que recomanen no amollar els focs des del monument, el regidor Torres en va defensar la suspensió. Però, sorpresa, l’equip de govern, després d’un recés d’uns quants minuts, acceptà la petició de PSM-Entesa de deixar el tema sobre la taula per a un estudi en profunditat –del qual ara no es disposa– sobre els efectes dels focs sobre les murades, o per a considerar si es podrien amollar des del centre del recinte. Sigui com sigui, així quedaren tots els partits: la qüestió s’ha d’estudiar a fons, amb proves concloents, abans de prendre la decisió definitiva.

 

I arribàrem als precs i preguntes. Evidentment, no entrarem en el detall de cadascuna de les qüestions platejades pels partits de l’oposició, perquè no acabaríem mai, de manera que ens limitarem a enumerar els temes que es plantejaren:

 

Partit Popular:

-          Grau de compliment de l’empresa concessionària del servei de salvament de les platges.

-          Control de qualitat del servei de recollida de fems.

-          Situació de l’abocador de Son Terrassa.

-          Problema de venda de cotxes des de la via pública.

-          Criteris per a la cessió del pavelló poliesportiu a una empresa privada.

-          Recepció de nous canals de televisió.

-          Obres del carrer Centre.

-          Final d’obra del carrer Port.

-          Modificacions del trànsit rodat a Cala Rajada.

-          Situació del mercat setmanal de Capdepera.

-          Regulació d’horaris dels establiments comercials.

-          Electrificació de l’escoleta de Capdepera.

-          Preus de les escoletes.

-          Eficàcia del centre d’estalvi energètic.

-          Creació d’un centre cultural a ca s’Apotecari.

-          Barana d’acer inoxidable instal·lada en el Castell.

-          Política turística.

 

PSM-Entesa:

 

-          Barana del Castell (també, per a aclarir detalls).

-          Focus per a l’arribada dels Reis que continuaven encesos.

-          Control de la fuita d’aigua de la xarxa pública.

-          Respostes a les queixes dels veïns.

-          Futura reforma del Passeig Marítim amb la col·laboració de Costes.

-          Reglament de participació ciutadana.

-          Protecció del sistema dunar de l’Agulla.

-          Tancament d’accessos a la platja de ses Covasses (s’Agulló).

 

Es Grup:

 

-          Tema de ca s’Apotecari.

-          Funcionament de l’ascensor del Centre Cap Vermell.

-          Sobrecost de les obres d’aquest mateix centre.

-          Problemes del carrer Principal (escoleta de Cqapdepera).

-          Goteres en el poliesportiu.

-          Enderrocs en el Sector C (Canyamel).

-          Barana de la piscina municipal.

-          Cost de l’intercanvi cultural amb un centre escolar alemany.

-          Conveni de personal.

-          Grau de cobrament de l’IBI en període voluntari.

-          Mercat setmanal de Capdepera.

-          Circulació de Cala Rajada.

-          Museu de la Mar.

-          Subvencions per a adopcions.

-          Regeneració de l’Agulla.

-          Auditoria mediambiental de les platges.

-          Control de qualitat de la recollida de fems.

-          Projectes de governabilitat.

 

A tot això eren les 12 de la nit, dúiem quatre hores de plenari i era ben hora d’anar a sopar. De manera que el batle aixecà la sessió.