PRIMER PLE ORDINARI DE LA LEGISLATURA


El Consistori es desdiu i deixa Sant Antoni com a festa local, en detriment del Carme


Margalida Santandreu nomenada Jutgessa de Pau

Aprovada una moció a favor del compliment del conveni ferroviari i de reprendre les obres del tren Manacor-Artà


Recordem, per començar, quina era l'Ordre del Dia:

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 22.08.11.

II.- EXP NÚM. 113AG/11: NOMENAMENT JUTGE PAU TITULAR .

III.- EXP 49 CULT/11: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

IV.-  EXP VAR 48MA/11: PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACIONS PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

V.-  EXP 150AG/11: MOCIÓ PSM-ENTESA: COMPLIMENT CONVENI FERROVIARI.

VI.- EXP 152AG/11: DONAR COMPTE GRUPS MUNICIPALS: INTEGRANTS, PORTAVEUS I COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES.

VII.- EXP.NÚM. 138AG/2011: CALENDARI LABORAL 2012.

VIII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

IX.- PRECS I PREGUNTES

I així, pam envant pam enrere, és com va anar la cosa: 

El primer punt a debatre, com es diu més amunt, era el de l’elecció de nova jutgessa de pau, i deim jutgessa perquè les tres candidates eren dones. L’elecció va recaure en Margalida Santandreu Morató, amb el suport dels nou vots de l’equip de govern. Maria dels Àngels Fernández Cuadrado va comptar amb els cinc vots del PP, mentre que Maria Pilar Muñoz s’endugué el vot d’Es Grup. PSM-Entesa es va abstenir perquè, a banda de no “presentar” candidat, digueren que havien tengut molt poc temps per a avaluar els mèrits de les tres candidates.

 

Tot seguit es va passar a debatre la modificació del Reglament Municipal de Normalització Lingüística, cosa que, tal com estan les coses, sembla ara mateix una broma de mal gust. Ens explicarem: segons el nostre reglament, hom pot accedir a una plaça funcionarial i posteriorment acreditar els coneixements preceptius de català, i això contravé la normativa autonòmica. De manera que es va esmenar aquesta disfunció, amb la sorprenent abstenció del PP, tota vegada que aquesta és una exigència del Govern i, sobretot, atenent que el govern de Bauzà ja ha avançat que en un futur immediat no serà requisit indispensable, sinó un simple mèrit, saber la llengua pròpia de les Illes Balears per a accedir a la funció pública. En fi, ganes de fer perdre el temps.

 

El torn fou, tot seguit, per a parlar de la pròrroga del conveni de gestió de recollida selectiva de paper-cartró, vidre i envasos lleugers amb el Consell. Bé, pràcticament no se’n parlà i tothom hi va estar d’acord, de manera que s’aprovà per unanimitat.

 

El cinquè punt de l’ordre del dia venia en forma de moció, presentada per PSM-Entesa, per la qual es demana que continuïn les obres de reobertura de la línia ferroviària Manacor-Artà. El PP va formular tota una sèrie d’objeccions, com ara els problemes de pas per Manacor, per a enllçar amb la línia fins a Inca, o el cost del servei, superior al del bus. Finalment, però, tots els grups votaren a favor de la moció, que ara serà elevada al Govern. En tot cas, s’hauria de recordar que aquesta obra cau de ple dins les previsions del Pla Director Sectorial de Transports, aprovat sota el govern del Partit Popular l’any 2006. En faran cas?

 

En el punt següent, l’equip de govern va donar compte de com queden finalment els grups municipals, dels seus integrants i portaveus, així com de la composició de les comissions informatives.

 

Arribàrem, així, al punt del calendari laboral i ens trobàrem que El Carme era descavalcat, com a festa local per al 2012, i el Consistori, per unanimitat, allà on havia dit blanc ara diu negre. I és que la reacció a la decisió presa en la sessió extraordinària del passat 22 d’agost no es va fer esperar. Els santantoniers posaren en marxa les seves forces i les pressions aviat arribaren, per tots els fronts, als regidors. Si recordau que, en aquella ocasió ens referírem a un comentari de Biel Torres, sobre la seva devoció marinera, ara ens hi hem de referir tot recollint el seu entusiasme santantonier. I és que no hi ha com ser de la festa. Es diu que aquesta és una mesura provisional i que per al 2013 es faran gestions perquè Cala Rajada puguin tenir festes pròpies, tot i que una o totes dues siguin compartides. De  moment, però, s’ha fet marxa enrere.

 

Precs i preguntes. Una curiositat, per començar, com va ser la poc habitual intervenció d’un particular. En aquest cas qui es va adreçar al consistori va ser Rafel Adrover, en representació de les associacions de pares i mares de les escoletes municipals, sobre les taxes d’aquests centres, i va demanar que les taxes esmentades es calculassin en funció del temps que cada infant passa en els centre respectiu i no de manera uniforme per a tots els nins. El batle va dir que per al curs que ara comença ja no era possible, però que ho tendrien en compte per al curs 2012-2013.

 

Torn per al PP. Joan Ferrer es va interessar per una qüestió que també recollí “Cap Vermell”. Es tracta del fet que el Ministeri d’Economia i Hisenda hagi paralitzat l’enviament de partides procedents de les aportacions de l’Estat perquè el nostre Ajuntament, que per cert no és l’únic, no havia presentat la liquidació dels comptes de 2010 abans de final de juliol. Aquesta data, recordem-ho, ja era una pròrroga que s’havia donat després que un gran nombre de municipis no haguessin presentat els comptes a finals de març, que és el que diu la llei. Per part del regidor d’Hisenda es va atribuir aquest retard a un problema informàtic, però que els comptes ja s’havien lliurat al Ministeri i que s’espera que això deixi sense efecte la suspensió. Una altra pregunta curiosa, per part de Joan Ferrer es va referir a la hipotètica reducció d’impostos als veïns de la plaça des Sitjar, per les molèsties derivades de les festes; i deim que va ser una pregunta curiosa perquè entenem que la informació arribava per mitjà d’una carta publicada a la nostra web; des de l’equip de govern se li contestà que no sabien res de res d’aquest tema.

 

El PSM-Entesa va preguntar per la rehabilitació de la talaia del Cap Vermell; sembla que els 80.000 euros de Foment estan concedits i que s’està pendent que l’Ajuntament aporti els 20.000 euros que li correspondrien; es va contestar que s’estan fent gestions. Sobre l’enllumenat públic, l’equip de govern va dir que durant la temporada alta es manté encès en la seva totalitat, però que en acabar aquesta es tornarà a encendre determinats sectors. Quant al pàrquing del poliesportiu, el PSM-Entesa va demanar si eren certs els plans de fer-hi una pista de pàdel i un camp de futbol-7, i davant la resposta afirmativa, el portaveu Pere Fuster es va queixar que una obra que no té ni un any, pagada amb el Plan E, ja es desfaci. Per cert, la pista de futbol-7, compromesa per l’anterior executiu autonòmic, ara mateix està enlaire, ja que sembla que de moment no hi ha doblers per a destinar-hi.

 

Mateu Melis (Es Grup) va centrar bona part de la seva intervenció en el Centre Cap Vermell, i molt concretament en el problema de no funcionament de l’ascensor (ja denunciat en aquesta pàgina), i se li va respondre que estaria solucionat en breu (dues o tres setmanes, potser. Una altra qüestió que va posar sobre la taula Mateu Melis, ja apareguda en distintes sessions de la passada legislatura, va ser la referida a l’abocament de l’aigua de pluja en un solar particular, com a conseqüència de la construcció de l’escoleta de Capdepera i l’asfaltat del carrer; se li va dir que “s’estan fent passes”.

 

I, si no hi ha alguna cosa extraordinària que determini el contrari, serà fins d’aquí a dos mesos.