Abans d'iniciar l'ordre del dia del plenari, se va fer un emotiu homenatge a Feliciano Casas, cap de Protecció Civil i ex-regidor
 

Abans de començar el plenari el batle proposà, d’acord amb els portaveus, respectar un minut de silenci en memòria del Cap de Protecció Civil i ex-regidor,  Feliciano Casas. Després del homenatge els portaveus li dedicaren un parlament tot lloant la seva feina al davant de Protecció Civil i el seu tracte personal.

Així va anar el plenari segons hem escoltat:

I.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 15/03/2018.

No s’arribà a aprovar ja que no havia estat remesa als regidors. Per tant queda damunt la taula per a la seva aprovació en el proper ple.

II.- EXP. NÚM. 595/2018. ELECCIÓ SUBSTITUT JUTGE PAU.

Vist que ningú s’ha presentat en els terminis establerts, el grup municipal PSIB-PSOE proposà com a substitut de Jutge de Pau al Xisco Vives Ferrer , de “Can Patilla”. La proposició s’aprovà per unanimitat.

III.- EXP. NÚM. 1418/2018. FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY 2019.

La batlia proposa que les festes local d’àmbit municipals pel 2019 siguin el dijous 17 de gener (festa de Sant Antoni) i el dimarts 16 de juliol (festa d’El Carme). La proposta s’aprovà per unanimitat i així se comunicarà a la Conselleria de Treball Comerç i Indústria.

IV.- EXP. NÚM. 1405/2018. PROPOSTA DE MÉS PER CAPDEPERA: CREACIÓ DEL CATÀLEG D’ARBRES SINGULARS DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA I ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ARBRES I ARBREDES SINGULARS DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA.

La proposta de Més, que s’havia retirat en el ple anterior i dividida en dues propostes. No arribà a bon port ja que rebé els vots favorables de Més i Guanyem, mentre que PSOE, PP i Es Grup votaren en contra.

L’argumentació principal per votar en contra sembla que gira al voltant d’incloure o no els arbres situats en propietats privades, de  fet el batle va ser taxatiu “Si es vol parlar d’ordenança reguladora es pot fer a la comissió informativa de Medi Ambient, per parlar i consensuar-la, però repeteix que ells no votaran a favor que estigui dins zona privada.”

Des de Més s’insistí en la importància de tenir un catàleg d’arbres singulars, que de fet ja existeix a molts de pobles de Catalunya i la Comunitat Valenciana “ És la segona vegada que es du a plenari aquesta moció, i la presenten perquè pensen que és important. Vol deixar constància de la importància de mantenir aquest llegat.”

V.- EXP. NÚM. 1413/2018. PROPOSTA DE MÉS PER CAPDEPERA: PROTECCIÓ URGENT DELS EXEMPLARS D’ARAUCÀRIA I WASHINGTÒNIA DEL JARDÍ DEL CASAL DE CAN CREU.

Igual que la proposta anterior, aquesta no sortí aprovada amb els vots en contra dels regidors del PSOE, PP i Es Grup

VI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

Tots es donen per assabentats i  no hi hagué cap pregunta

VII.- PRECS I PREGUNTES.

El Partit Popular s’interesà per :

- Manca de senyalització a llocs preparats per asfaltar, tapadores que es mouen i es demana perquè  l’asfalt s’aixeca a les voreres.

- Mal ús del parc infantil de Son Moll ( pensem que es referia a Na Ferradura) i incompliment de no circular en bicicleta pel passeig.

- Queixa dels excrements dels cans pel passeig marítim i voltants del Castell.

- Destrossa dels fanals del Passeig de ses Atzavares.

- Demana el plec de fems

- Situació de manca de manteniment de les rodones, especialment la dels 4 Cantons.

Més per Capdepera demanà per:

- Demanen si s’ha participat en les reunions per parlar del projecte d’alta tensió que es projecten a la Comarca de Llevant i  si ha arribat el projecte a l’Ajuntament de Capdepera.

- Informació de les Normes Subsidàries i del Pla d’Infraestructures.

-  Hi ha queixes de persones que tenen sol·licitades llicències d’obres per la tardança en la tramitació i concessió de les llicències i que no se donen cites amb l’arquitecte.

- Reforma del Centre de Salut de Cala Rajada.

- Demana una comissió informativa per a que l’oposició s’assabenti sobre els acords o decisions preses respecte a les oposicions per ocupar places de l’Ajuntament.

- Patronat de Turisme.

- Es demana si l’Ajuntament té interès en determinades èpoques de l’any de canviar el turisme que tenim per un altre.

- Tractament de la processionària.

ES Grup va fer les següents intervencions:

- “Es considera que aquesta legislatura no es fa feina”. Fa un repàs d’alguns aspectes que, segon la representant d’Es Grup,  justifiquen la seva afirmació.

Demandes i preguntes de Guanyem per Capdepera:

- Considera inadequat que el batle digui que hi ha manca d’interès  per assistir a la taula de negociacions, quan sempre ha assistit i a la darrera no ho va fer per no ser convocada.

- Torna a plantejar la no presència de l’advocat a la defensa de l’Ajuntament davant la denúncia de la Policia. I recorda que encara queden judicis pendents.

- Demana si n’hi ha novetats de les juntes de compensació de les diferents urbanitzacions.

- Data de finalització d e l’oficina de l’OIT de la plaça dels Pins. Dia 1 de maig estarà oberta.

- Demana de quin material estan fets els “escocells” de la plaça de l’Orient.

I sense més preguntes s’aixecà la sessió.

 

Nota: per una errada informàtica aquesta crònica (in)formal s’ha endarrerit molt. En breu  publicarem la del plenari de maig.