inici

Cap Vermell

Crònica (in)formal del ple ordinari de 3 d’abril de 2018

 Abans d'iniciar l'ordre del dia del plenari, se va fer un emotiu homenatge a Feliciano Casas, cap de Protecció Civil i ex-regidor
 

Abans de començar el plenari el batle proposà, d’acord amb els portaveus, respectar un minut de silenci en memòria del Cap de Protecció Civil i ex-regidor,  Feliciano Casas. Després del homenatge els portaveus li dedicaren un parlament tot lloant la seva feina al davant de Protecció Civil i el seu tracte personal.

Així va anar el plenari segons hem escoltat:

I.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 15/03/2018.

No s’arribà a aprovar ja que no havia estat remesa als regidors. Per tant queda damunt la taula per a la seva aprovació en el proper ple.

II.- EXP. NÚM. 595/2018. ELECCIÓ SUBSTITUT JUTGE PAU.

Vist que ningú s’ha presentat en els terminis establerts, el grup municipal PSIB-PSOE proposà com a substitut de Jutge de Pau al Xisco Vives Ferrer , de “Can Patilla”. La proposició s’aprovà per unanimitat.

III.- EXP. NÚM. 1418/2018. FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY 2019.

La batlia proposa que les festes local d’àmbit municipals pel 2019 siguin el dijous 17 de gener (festa de Sant Antoni) i el dimarts 16 de juliol (festa d’El Carme). La proposta s’aprovà per unanimitat i així se comunicarà a la Conselleria de Treball Comerç i Indústria.

IV.- EXP. NÚM. 1405/2018. PROPOSTA DE MÉS PER CAPDEPERA: CREACIÓ DEL CATÀLEG D’ARBRES SINGULARS DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA I ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ARBRES I ARBREDES SINGULARS DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA.

La proposta de Més, que s’havia retirat en el ple anterior i dividida en dues propostes. No arribà a bon port ja que rebé els vots favorables de Més i Guanyem, mentre que PSOE, PP i Es Grup votaren en contra.

L’argumentació principal per votar en contra sembla que gira al voltant d’incloure o no els arbres situats en propietats privades, de  fet el batle va ser taxatiu “Si es vol parlar d’ordenança reguladora es pot fer a la comissió informativa de Medi Ambient, per parlar i consensuar-la, però repeteix que ells no votaran a favor que estigui dins zona privada.”

Des de Més s’insistí en la importància de tenir un catàleg d’arbres singulars, que de fet ja existeix a molts de pobles de Catalunya i la Comunitat Valenciana “ És la segona vegada que es du a plenari aquesta moció, i la presenten perquè pensen que és important. Vol deixar constància de la importància de mantenir aquest llegat.”

V.- EXP. NÚM. 1413/2018. PROPOSTA DE MÉS PER CAPDEPERA: PROTECCIÓ URGENT DELS EXEMPLARS D’ARAUCÀRIA I WASHINGTÒNIA DEL JARDÍ DEL CASAL DE CAN CREU.

Igual que la proposta anterior, aquesta no sortí aprovada amb els vots en contra dels regidors del PSOE, PP i Es Grup

VI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

Tots es donen per assabentats i  no hi hagué cap pregunta

VII.- PRECS I PREGUNTES.

El Partit Popular s’interesà per :

- Manca de senyalització a llocs preparats per asfaltar, tapadores que es mouen i es demana perquè  l’asfalt s’aixeca a les voreres.

- Mal ús del parc infantil de Son Moll ( pensem que es referia a Na Ferradura) i incompliment de no circular en bicicleta pel passeig.

- Queixa dels excrements dels cans pel passeig marítim i voltants del Castell.

- Destrossa dels fanals del Passeig de ses Atzavares.

- Demana el plec de fems

- Situació de manca de manteniment de les rodones, especialment la dels 4 Cantons.

Més per Capdepera demanà per:

- Demanen si s’ha participat en les reunions per parlar del projecte d’alta tensió que es projecten a la Comarca de Llevant i  si ha arribat el projecte a l’Ajuntament de Capdepera.

- Informació de les Normes Subsidàries i del Pla d’Infraestructures.

-  Hi ha queixes de persones que tenen sol·licitades llicències d’obres per la tardança en la tramitació i concessió de les llicències i que no se donen cites amb l’arquitecte.

- Reforma del Centre de Salut de Cala Rajada.

- Demana una comissió informativa per a que l’oposició s’assabenti sobre els acords o decisions preses respecte a les oposicions per ocupar places de l’Ajuntament.

- Patronat de Turisme.

- Es demana si l’Ajuntament té interès en determinades èpoques de l’any de canviar el turisme que tenim per un altre.

- Tractament de la processionària.

ES Grup va fer les següents intervencions:

- “Es considera que aquesta legislatura no es fa feina”. Fa un repàs d’alguns aspectes que, segon la representant d’Es Grup,  justifiquen la seva afirmació.

Demandes i preguntes de Guanyem per Capdepera:

- Considera inadequat que el batle digui que hi ha manca d’interès  per assistir a la taula de negociacions, quan sempre ha assistit i a la darrera no ho va fer per no ser convocada.

- Torna a plantejar la no presència de l’advocat a la defensa de l’Ajuntament davant la denúncia de la Policia. I recorda que encara queden judicis pendents.

- Demana si n’hi ha novetats de les juntes de compensació de les diferents urbanitzacions.

- Data de finalització d e l’oficina de l’OIT de la plaça dels Pins. Dia 1 de maig estarà oberta.

- Demana de quin material estan fets els “escocells” de la plaça de l’Orient.

I sense més preguntes s’aixecà la sessió.

 

Nota: per una errada informàtica aquesta crònica (in)formal s’ha endarrerit molt. En breu  publicarem la del plenari de maig.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar