CONVOCATÒRIA

EXP.NÚM:117AG/15
DATA: DIVENDRES, dia 10/JULIOL/ 2015
HORA: 12:30 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

I.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA.

II.- EXP. NÚM. 116AG/15: RENÚNCIA CÀRREC REGIDOR SR. JUAN MERCANT TERRASA.

 

Capdepera, 9 de juliol de 2015

El Batle,
Rafel Fenández Mallol.