SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 63AG/15

DATA: DILLUNS, dia 27/ABRIL/ 2015.

HORA: 13:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 

 ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 09.04.15.

II.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

 

Capdepera, 22 d’abril de 2015

El Batle, 
Rafel Fenández Mallol