inici

Cap Vermell

Convocatòria Ple Ordinari Ajuntament / 2 octubre 2014

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
(ILLES BALEARS)
 
SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 165AG/14
DATA: DIJOUS, dia 2/OCTUBRE/ 2014.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 

 ORDRE DEL DIA

 
I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 04.09.14.
 
II.- EXP. NÚM. 164AG/2014: PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA DE LA SRA. ÁNGELES ESPINOSA TERRASA.
 
III.-EXP. INTER NÚM. 40/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA IBI.

IV.- EXP. INTER NÚM. 47/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

V.- EXP. NÚM. 112 I 113AG/2014: MODIFICACIÓ PACTE FUNCIONARIS I CONVENI PERSONAL LABORAL.

 
VI.- EXP. NÚM. 154 GMA/13:REVISIÓ TARIFES DE SUBMIMISTRAMENT D’AIGUA. DISTRUBUCIONS NA TACONERA.

VII.- EXP. NÚM. 59URB/13: MODIFICACIÓ NN.SS DEL VIAL DE COMUNICACIÓ CANYAMEL - FONT DE SA CALA.

VIII.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA.

IX.- DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ ADVERTIMENTS.

X.- DONAR COMPTE ESCRIT RE NÚM. 5221 DE 19.09.14: PORTAVEU PARTIT POPULAR.

XI.- DECRETS I RESOLUCIONS

XII.- PRECS I PREGUNTES

 
 

 

 

Capdepera, 30 de setembre de 2014.
El Batle,
 
 
Rafel Fernández Mallol.

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar