Plenària d'estiu


Plenària que podem qualificar de plenament estival. Pocs punts a l’ordre del dia i cap d’especialment important, almanco aparentment. La sessió va discórrer sense grans enfrontaments dialèctics entre equip de govern i oposició i tot va quedar dat i beneït amb poc més d’una hora.
 
Facem-hi una ullada.
 
- EXP. NÚM. 151AG/13: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ.
 
- En base als informes dels serveis jurídics de l’Ajuntament, l’equip de govern proposava denegar les al·legacions del grup Radio Taxi. És una polèmica que ve d’enrere, ja que aquest grup de taxistes volia que el reglament també recollís el seu  número (el 971565656), però aquest és un número privat. El reglament, per tant, quedà aprovat definitivament, sense recollir les al·legacions, amb els 10 vots de l’equip de govern. Els set regidors de l’oposició s’hi van abstenir.
 
- EXP. NÚM. 113AG/14: CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC DE DOCUMENTS.
 
- És la finestreta única, de manera que qui necessiti mantenir relacions burocràtiques amb el Consell – com ja passava amb el Govern – ara ho podrà fer en els serveis municipals, estalviant als ciutadans desplaçaments a Palma per a tràmits tan senzills com registrar qualsevol document. S’aprovà per unanimitat.
 
- EXP. INTER NÚM. 35/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT.
 
- Resulta, mirau per on, que en el 2013 els comptes municipals es van tancar amb superàvit. Aquesta partida – que en el moment de redactar aquesta crònica desconeixem a quant arriba – es destinarà a amortitzar deute. Hi votaren a favor PSOE, UCAP i PP (15),mentre que MÉS va abstenir-se.
 
- DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ ADVERTIMENTS MES DE JUNY.
 
- Sembla que per part d’Intervenció s’han fet això que diu l’enunciat, alguns advertiments en relació a temes com el Pla d’Estabilitat Pressupostària o de compliment pressupostari. Simplement, es va procedir a la lectura d’aquestes admonicions.
 
 
- PRECS I PREGUNTES
 
Temes pèls quals s’interessaren els partits de l’oposició:
 
PP
-        Tema de les galeres
-        Consum energètic municipal
-        Programa “Bon dia”
-        Usuaris de la piscina municipal
-        Usuaris de l’escola d’estiu
 
MÉS per MALLORCA
 
-        Tancament del camí de sa Canova
-        Obres hotel Hyat Canyamel
-        Estudi implantació carrils bici
-        Botellot a les platges
-        Neteja viària (excrements de cans)

Govern i oposició es desitjaren mútuament bones vacances polítiques i quedaren per tornar a veure's el proper mes de setembre. Allà hi serà Cap Vermell, per a contar-vos-ho-

Bon estiu!