Per via d'urgència, es va sotmetre a votació una moció de MËS per Capdepera en què es reconeix el dret dels ciutadans a decidir la forma d'Estat. El vot de qualitat del batle va fer possible l'aprovació d'aquesta declaració.


Plenari amb pocs punts a l'ordre del dia, i cap d'especialment conflicitu, i que per tant va transcórrer sense novetat en la part que estava anunciada. Però, aquesta sessió també ens reservava una sorpresa: la moció que MÉS per Capdepera va presentar per via d'urgència i de la qual parlarem en el seu moment. I és que l'abdicació del Rei és un afer destinat a donar molt de joc.

Vegem com va anar tot:
 
- MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS. DE SON MOLL DE DALT.
 
En anteriors plenaris, aquest punt havia quedat damunt la taula, fins que ara, finalment, ha estat aprovada aquesta modificació, que allò que pretén és ajustar les normes a la realitat física d’aquesta urbanització, sense que això suposi augment de sòl urbà. La modificació s’aprovà amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció dels membres de l’oposició.
 
- FIXACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
 
Com a conseqüència dels canvis recents a l’equip de govern – cessament d’Albert Llull de les àrees de Medi Ambient i del TIC (però manté el càrrec de tinent de batle), i assumpció d’aquestes responsabilitats per part de Bel Blanes -, les retribucions que cobrava el primer ara aniran a la segona. Albert Llull i Mateu Melis (el nou regidor d’Hisenda) passen a cobrar per assistències.
 
- DECRET D’ORGANITZACIÓ I DELS MEMBRES INTEGRANTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
 
I com a continuació del punt anterior, també s’han reestructurat les comissions informatives, tot i que, evidentment, els canvis són mínims. Com abans, si fa no fa.
 
- A proposta de MÉS per Capdepera, es va procedir, tot seguit, a votar la urgència d’una moció presentada per aquest grup i que tot seguit transcrivim. Diguem, abans, que la inclusió de la moció va ser aprovada amb els vots de tots els grups, amb l’excepció del PP, que s’hi va abstenir.
 
La moció diu així:
 
El grup municipal del PSM-ENTESA a l’Ajuntament de Capdepera presenta a la consideració del Ple la següent,
                                             
                                              M O C I Ó
 
                             Cap a una societat democràtica
 
 
            La  notícia feta pública el 2 de juny de 2014  d’abdicació del rei en favor del seu fill, suposa situar-se en un supòsit de fet freturós de regulació al que cal donar resposta immediata.  L’article 57 de la Constitució estableix taxativament el caràcter hereditari de la Corona, i així disposa que en el seu apartat primer que “La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de S. M. Don Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica.” Com veiem, res  diu respecte a la possibilitat d’abdicació en favor d’aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de donació prèvia a la defunció, sent l’herència l’únic mecanisme previst per la Carta Magna l’origen de la qual únicament pot venir mortis causa.
 
            L’abdicació del rei, obri una porta per a seguir avançant cap a la democràcia total i cap a una societat realment moderna. Per això, des del sentiment i defensa de la democràcia real i participativa , consideram que ara és el moment de donar la veu al poble i fer possible la realització d’un referèndum per saber què pensa i quin sistema  vol la ciutadania, república o monarquia,  i sigui ella qui voti al cap de l’Estat.
           
            Cal oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l’Estat espanyol, inclosa el cap de l’Estat, siguin designats mitjançant elecció dels ciutadans i ciutadanes, ja sigui de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix l’article 23 Constitució Espanyola”.
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Capdepera adopta el següent
 
                             
                                                      ACORDS
 
            Primer.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera reconeix el dret a decidir sobre qualsevol aspecte de la vida política que tenen els ciutadans, les ciutadanes i els pobles, i insta al Govern Espanyol a celebrar un referèndum per a decidir si la forma política de l'Estat ha de ser la de monarquia parlamentària o la de república, segons consigna l'article 92 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 2/1980 de 18 de gener, sobre la regulació de les diferents modalitats de referèndum, sense perjudici de la corresponent modificació de la Constitució.
 
            Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears a reconsiderar l’ús del Palau de Marivent a fi de permetre l’accés públic a tota la ciutadania, així com també a notificar a la Casa Reial que, amb el seu canvi de titular, el Palau de Marivent deixa de ser d’ús exclusiu per a les vacances dels seus membres.
 
            Tercer.- El Ple de l'Ajuntament de Capdepera al Govern de les Illes Balears a deixar d’aportar un milió i mig d’euros anuals al manteniment per a residència privada de la Família Reial.
 
A l’hora de la votació, la cosa va quedar així d’ajustada: 5 vots a favor (Rafel Fernández,  Ivonne Renaud, Mónica Viejo, Pere Fuster i Antònia Ballester); 5 vots en contra (Joan Ferrer, Margalida Servera, Pilar García, Pedro Sansó i Carme Riera); 5 abstencions (Antònia Caimari, Carmen Corraliza, Albert Llull, Fernando Martínez i Bel Blanes). L’empat el va desfer el vot de qualitat del batle i, per tant, la moció va quedar aprovada. L’Ajuntament de Capdepera, així, se suma a la demanda perquè la forma d’Estat sigui sotmesa a votació de tots els ciutadans.
 
Per acabar, l’inevitable torn de precs i preguntes, que anà així, més o manco:
 
PP:
-  Concurs Mr. Gay
-  Galeres
-  Escola d’estiu
-  Informació turística
-  Regeneració de l’Agulla
-  Usuaris de la piscina
-  Canonades de la bassa de Son Jaumell
-  Taxis
  
MÉS per Capdepera:
-  Exigència de comissió informativa pel tema d’ocupació de via pública
-  Estudi implantació carril bici
-  Neteja Vila Roja
-  Boies d’ancoratge a Cala Gat
-  Catàleg de camins públics i patrimoni
 
I això és el que donà de si aquesta plenària, que havia començat a les 20 hores i acabà a les 22. Que ho trobau poc?