Els hotels Son Moll i Caballito al Mar podran continuar les obres d'estructura fins al proper dia 21


Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, el Plenari començà amb l’absència del tinent de batle i regidor de Medi Ambient i Turisme, Albert Llull.

El primer tema tractat fou l’expedient núm. 6/2013: REC Mmarç 2013. Això que pot semblar un jeroglífic no és sinó el pagament de factures extrajudicials (no pressupostades), d’anys anteriors. Primer es va votar la retirada d’algunes d’aquestes factures, per tenir a veure directament amb regidors de l’Ajuntament. Aquesta retirada s’aprovà per unanimitat i, un com fet això, s’aprovà el pagament de la resta, amb 8 vots a favor de l’equip de govern, 7 abstencions de PP i PSM-Entesa. El representant d’Es Grup, a l’hora de votar, s’absentà, tota vegada que una de les factures estava relacionada amb un familiar.

Tot seguit es va debatre la PROPOSTA del PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA DE REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ ADREÇADA ALS PROPIETARIS DE MASCOTES. Bàsicament, ve a dir que es demana “la realització d’una campanya informativa, mitjançant tríptics, cartells, etc., repartits i distribuïts per tot el municipi, adreçada als ciutadans per a conscienciar-los de la responsabilitat que suposa tenir una mascota, tant en la higiene dels nostres carrers, com en la cura que s’ha de tenir d’aquests animals”. Aquesta campanya s’estendria als centres escolars. El batle va dir que els doblers d’aquesta campanya podrien sortir de les millores en l’oferta dels serveis de neteja de l’empresa Coexa i la moció s’aprovà per unanimitat.

A continuació, l’equip de govern va sotmetre a la consideració del plenari, una PROPOSTA INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS. Aquesta proposta havia estat remesa per la PAH (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques) i ja ha estat aprovada per nombrosos ajuntaments d’arreu d’Espanya. El que es pretén és que es modifiqui la regulació hipotecària, de manera que inclogui la figura de dació en pagament, a fi que en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb la vivenda, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidat, com ja succeeix en altres països de la UE. També es demana que els pisos buits, fruit de desnonaments, siguin posats a disposició de famílies desnonades i sense recursos, en règim de lloguer social que no superi mai el 30% de la renda familiar disponible. La proposta s’aprovà per unanimitat.

 

Arribàrem així a dos punts, que poden resumir en un de sol, pels quals s’havia de considerar la sol·licitud de l’empresa S’Entrador, SL (hotel Son Moll), i
Baumasol, SA (hotel Caballito al Mar) perquè aquestes puguin continuar fent obres d’infraestructura, malgrat que la normativa local ho prohibesqui. El batle va al·legar que la normativa del nostre municipi és de les més restrictives de la Comunitat Autònoma, i PSOE i PP semblen disposats a canviar-la en un sentit més permissiu. De moment, aquestes dues excepcions sol·licitades varen ser aprovades amb els vuit vots de l’equip de govern. PP va abstenir-se, mentre PSM-Entesa i Es Grup hi votaren en contra.

 

El següent punt que es tractà va ser la PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSM-ENTESA A L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA D’INCLOURE AL PROGRAMA FEDER 2007-2013 LES ACTUACIONS APROVADES I PRESSUPOSTADES PEL PATRONAT DEL CASTELL DE CAPDEPERA PER A L’ANY 2013. En el seu dia ja informàrem de la iniciativa del grup MÉS perquè les obres que aquest any es volen dur a terme en el Castell puguin ser incloses en el programa europeu FEDER, cosa que podria suposar fins al 50% de subvenció. Com diu la moció presentada, es tracta d’instar el Govern de les Illes Balears perquè mogui peça i faci arribar aquesta sol·licitud a les instàncies europees corresponents. La proposta s’aprovà per unanimitat.

La MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL SERVEIS MUNICIPALS tenia per objecte incloure dins aquesta ordenança el nou servei de dutxes que es vol implantar en el pàrquing de l’Agulla, al preu de 50 cèntims per ús. A l’hora de votar, PSOE, UCAP i PSM-Entesa hi votaren a favor, mentre que PP i Es Grup varen abstenir-se.

Quant a la RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE LA XARXA DE MUNICIPIS I ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL, hi votaren a favor tots els grups, a excepció del PP, que va abstenir-se.

La regidora de l’àrea de Serveis Socials va DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA del seu departament, amb profusió de dades i números: ajudes, sol·licituds, prestacions individuals i per grups..., que no acabaren de convèncer l’oposició. No hi havia res que votar.

A l’partat de  PRECS I PREGUNTES, aquestes són algunes de les qüestions plantejades pels representants dels distints partits.

Partit Popular

Revisió taxis (se n’han precintat tres).

Nou reglament de taxis.

Reglament de galeres.

Patronat del Castell (Joan Ferrer va dir a la regidora que actua com si el Castell fos el seu solar i que vol impedir l’assistència del públic a les reunions del Patronat).

PSM-Entesa

Preguntà per la no assistència del representant de l’Ajuntament a les reunions de la junta rectora del Parc de Llevant. Però, com que el regidor responsable, Albert Llull, no hi era i ningú en sabia res, res s’aclarí.

Demanà que l’Ajuntament iniciï actuacions per mirar d’ampliar el Parc de Llevant dins els límits de Capdepera.

Funcionament del telèfon de queixes.

Obres de l’aljub de les cases de l’Agulló (sembla que els informes tècnics assenyales que s’hi ha fet una piscina). La pilota és a la teulada de l’Ajuntament.

Es Grup

Mercat Medieval

Estat del carrer d’es Bruc, a Son Moll d’Abaix


I això, pam envant, pam enrere, va donar de si aquest plenari del mes d’abril. Serà fins al mes que ve.