Davant els canvis resultants de la renuncia dels dos regidors d’Ucap i la anterior renuncia d’un regidor del PSOE, amb la consegüent impossibilitat de complir el pacte tal i com estava redactat, els dos partits ens veim en la obligació de modificar el signat anteriorment.
L’equip de govern PSOE-UCAP aposta per aquests propers anys 2013-2015 per un pacte de governabilitat basat en la responsabilitat, prioritzant un interès comú que no és un altre que el municipi de Capdepera.


Per aquests motius els sotasignants d’aquest pacte acorden les següents clàusules:

1 CLÀUSULA . BATLIA
La batlia quedarà fins a final de legislatura a càrrec de Rafel Fernàndez. En cas que en el període 2013-2015 hagués de ser substituït pel motiu que fos, aquesta substitució recauria damunt la persona del Primer Tinent Batle.

2 CLÀUSULA. JUNTA GOVERN LOCAL
- Rafel Fernandez
- Albert Llull
- Sebastià Sureda
- Carme Riera
- Carmen Corraliza
- Catibel Llabata

3. CLÀUSULA.TINENTS BATLES
- 1er Tinent Albert Llull
- 2on Tinent Sebastià Sureda
- 3er Tinent Carme Riera
- 4rt Tinent Carmen Corraliza
- 5è Tinent Catibel Llabata


4 CLÀUSULA. ÀREES DE GESTIÓ

Rafel Fernandez Batlia / Personal / Policia / Urbanisme
Albert Llull Medi Ambient / Turisme / TIC / Empresa Pública
Sebastià Sureda Vies i Obres / Hisenda / Cementeri
Carme Riera Esports / Mobilitat / Protecció Civil / Sector Primari
Carmen Corraliza Cultura / Festes / Fires
Fernando Martinez Joventut
Ivon Renaud Serveis Socials / Sanitat / Gent Gran/ Habitatge/ Immigració
Catibel Llabata Patronat del Castell / Patrimoni
Antonia Caimari Educació / Arxiu / Mercats / Agenda Local 21 / Part. Ciutadana

5 CLÀUSULA. PRESIDÈNCIES DE COMISSIONS INFORMATIVES

MEDI AMBIENT UCAP

INTERIOR, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT PSOE

TURISME, TEIXIT EMPRESARIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA UCAP

CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES I TIC PSOE

SS.SS., GENT GRAN, HABITATGE, IMMIGRACIÓ I SANITAT PSOE

URBANISME,VIES I OBRES, CEMENTIRI PSOE

HISENDA PSOE

6 CLÀUSULA. SESSIONS DE PLENARI
Es celebrarà una sessió ordinària de plenari cada mes.

7 CLÀUSULA. 1r.TINENT BATLE
Complirà la funció de coordinació d’àrees i totes aquelles delegacions que faci
el batle.

8 CLÀUSULA. PUBLICITAT DEL DOCUMENT DE PACTE
Aquest Document de Pacte PSOE-UCAP es farà públic.