La Llei 8/2019 de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, diu que s’ha d’augmentar la separació de residus fins a un 50% al 2021. 

 

Hem rebut als nostres habitatges una nota remesa per l’Ajuntament de Capdepera i “Capdepera Recicla”, en el que ens recorden que “... en base a la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, s’ha d’augmentar la separació de residus fins a un 50% al 2021”. A més s‘ha d’afegir que pel 2021 s’han de reciclar un 70% dels envasos.

Alhora ens fa un recordatori que s’han de separar els  residus reciclables en les diferents fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, rebuig i envasos de vidre”. Tot recordant que a cada punt d’aportació hi ha contenidors per a cada fracció.

El Departament de Medi Ambient ens recorda que cal separar correctament els residus i que s’han d’utilitzar els contenidors correctament. 

I per aconseguir arribar al 50% de reciclatge durant el  2001, caldrà fer un canvi d’hàbits i de mentalitat dels usuaris, afegim nosaltres. Sabem que l’any 2020 ha estat atípic, per mor de la COVID i el seu efecte en l’economia, i les dades no són molt fiables.

Si feim una ullada enrere, aquestes són les xifres: 

Del 2007 al 2018 són mitjanes de Mallorca. L’any 2019 i 2020 corresponen a mitja de Capdepera. La diferencia es deu a que fins al 2018 el Consell de Mallorca s’encarregava de la recollida de materials reciclats.  Les dades del 2019 i 2020 han estat aportades pel Departament de Medi Ambient de Capdepera.

La pujada ha estat ascendent any rere any, però molt lentament. El percentatge de material reciclat, del 2007 al  2018, a penes puja del 9,57% al de 16,04%. L’increment és menor del 7% en 12 anys!

L’any 2017, el darrer que hem pogut comparar per municipis, el percentatge de residus reciclats és molt dispar entre els pobles de la comarca, destacant Artà i Sant Llorenç per dalt i Manacor per baix. Així i tot, tots els municipis del Llevant es trobaven per damunt de la mitjana de Mallorca, que era molt baixa.


De l’anàlisi de les xifres del 2019 i 2020, aportades pel Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i  publicades per Cap Vermell, s’extreu que des de la posada en marxa del nou sistema de recollida de fems i la recollida de la fracció orgànica, a l’estiu del 2020, ha hagut una minva de la fracció de rebuig, major en les zones de recollida porta a porta (Capdepera, Autovia i Sa Pedruscada).
 Un element a tenir en compte  (que afecta negativament a les xifres) és que els mesos amb major percentatge de reciclatge, durant el 2019, coincideixen amb la temporada turística i el 2020 pràcticament no ha hagut temporada turística.

Així i tot, el percentatge dels residus reciclats són molt baixos i caldrà fer un gran esforç per capgirar la situació i arribat al 50%. Malgrat les característiques especials de 2020, que fan difícil avaluar l’evolució i  funcionament del nou sistema de recollida de residus sòlids urbans, sembla molt difícil que poguem arribar a complir la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, en el 2021.
El repte és molt gran i requereix la complicitat i conscienciació d’una gran massa de la població per arribar a assolir els objectius marcats per la llei.

Perquè municipis com Puigpunyent i Esporles reciclaven un 72,7% i un 65,8% respectivament, l’any 2014, i Capdepera no ha pujat de poc més del 20%? Què estratègies s’han d’aplicar per augmentar la consciència cívica? Quins incentius se poden aplicar?

Com comentàvem fa mesos a un Portalet (11/10/2019): “El nou plec, amb totes les seves millores tècniques i amb la millor de les intencions per part dels nous adjudicataris, té un taló d’Aquil·les: l’educació de la població i el compliment de les mormes d’ús.  Per molts de recursos materials i humans que s’hi posin a l’abast, si els ciutadans no col·laboren i una bona part de la població segueix amb mateixos hàbits incívics, poc avançarem per tenir un poble més net. És més, si no n’hi ha mesures serioses i  contundents per a fer seguiment i sancionar als qui no compleixen, tan als adjudicataris com els usuaris, les millores no seran tangibles.  Ja se parla dels agents ambientals, però només se’n parla.
 Aquí el lot 2 cobra importància, si es treballa seriosament l’educació ambiental, es fan campanyes efectives i vigilància, pot ser millori l’aspecte dels nostres carrers i els punts de recollida no es converteixin en abocadors incontrolats”.

Res més ens agradaria que, en un proper article de valoració de la recollida de residus i el reciclatge en el nostre municipi, poder constatar que ens apropem als objectius marcats per la llei. Dissortadament les xifres són les que són ( no són gens bones) i la responsabilitat és de tots i totes.