SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

 

EXP. NÚM: 81AG/10

DATA: DIJOUS, dia 29/ABRIL/ 2010.

HORA: 13:00h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

 

 ORDRE DEL DIA

 

 I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR(06.04.10).

 

II.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2010 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

 
III.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2010 PER GENERACIÓ D’INGRESSOS.

IV.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2010 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

V.- EXP NÚM 15AG/10: AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA.

VI.- EXP NÚM. 73AG/09: CONTRACTACIÓ OBRES: ADEQUACIÓ, SEGELLAMENT I  REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L’ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS EN EL MUNICIPI DE CAPDEPERA. PRÒRROGA

 

  

Capdepera, 26 d’abril de 2010.

El Batle ,
  José A. Gallego Méndez