"...a vegades poca cosa ens basta, i com que ens hem sentit una mica escoltats, el nostre vot als pressuposts del 2010 és d’abstenció. Una abstenció que és un marge de confiança cap el Equip de Govern, perquè mostreu la capacitat de gestionar els pressuposts elaborats, escoltant tots els partits, que mostreu que heu sofert un aprenentatge dels errors del passat..."


Els pressuposts que avui duis per a la seva aprovació, evidentment no són els que el nostre partit hagués presentat, nosaltres tenim altres idees per poder moure l’economia municipal i del municipi.

La situació en què ens trobem actualment va començar  amb la presentació d’uns pressupostos deficitaris a l’any 2008, en què per primer cop els ingressos ordinaris van per davall de les despeses ordinàries i amb una augment brutal del capítol 2, que passà dels 6.645.333,00 € als 8.149.100,00 €, o sigui, un augment del 23%. Però els que vareu aprovar l’altre dia, els del 2009, ens posen amb un capítol 2 amb la quantitat de 9.069.173 €, o sigui, que torna augmentar respecte als del 200, en què l’augment de la despesa corrent és d’un 37%. Aquestes dades, acompanyades de la mala gestió que s’ha fet dels pressuposts del 2008 i 2009 han estat un greu problema que l’Equip de Govern ha creat.

Tot aquest descontrol ha anat acompanyat de la decisió errònia d’endeutar-nos per dur endavant una sèrie d’inversions, per la qual cosa es va haver d’aprovar un Pla de Sanejament Econòmico-financer que ha conduït Capdepera a obtenir el títol del municipi amb major càrrega fiscal de Balears i probablement un dels  amb major càrrega fiscal d’Espanya. Tot això és lamentable, ja que estam superant municipis que històricament han sofert la major càrrega fiscal, com per exemple Palma o Calvià.

Aquest esmentat capítol 2, per al proper any, no heu tingut mes remei que reduir-lo, però la veritat es que encara anau per damunt del que nosaltres creim que és el que a dia d’avui necessita l’Ajuntament. Vos ho explic. Si no s’hagués aprovat l’augment dels costs del servei de neteja, amb l’augment brutal del cost per la recollida de fems, coses que no han servit per millorar la qualitat de vida dels ciutadansni dels visitants del nostre municipi, a dia d’avui tendríem un estalvi, més o manco, d’1.100.000 euros, els quals, descomptats del la partida que avui voleu aprovar del capítol 2, aquesta tendria la mateixa despesa que l’any 2007. Tot això és molt important, ja que las decisions que es prenen d’una manera inconscient afecten al present i al futur dels pressuposts de l’Ajuntament i aquest fet ha estat el gran culpable que tenguem aquest lamentable honor de ser el municipi més car de les Balears, però no el millor.

És veritat que a proposta dels partits de l’oposició s’han disminuït algunes taxes, en un -1%, comptant l’IPC de juny 2008 a juny 2009, però no heu abaixat el tipus impositiu de l’IBI, o el clavegueram, rebuts que afecten a tots els ciutadans del municipi i també els negocis i les indústries que tenim i que produeixen treball i riquesa, o l’impost de construccions, cosa que també vàrem demanar i que no heu volgut ni tan sols discutir.

I és clar, la situació econòmica generalitzada és molt dolenta, basta veure com aquest any costa molt pagar els imposts i las taxes, i aquesta situació, acompanyada de la mala gestió anterior, es veu reflectida a l’Ajuntament amb la caiguda dels ingressos, principalment en l’impost i la taxa de construcció, i això que l’impost es va veure augmentat amb un 60%.

Amb aquesta situació, i davant la manca de liquiditat de l’Ajuntament, el passat 9 de setembre ens vàreu sorprendre amb una operació de tresoreria per la quantitat d’1.500.000 d’euros per poder pagar els proveïdors i els creditors de l’Ajuntament. D’aquest punt no tenim la seguretat que no es durà a terme, a no ser que el banc no aporti aquesta quantitat davant la situació municipal. Aquest fet va propiciar que els tres partits de l’oposició presentàssim un escrit conjunt en què demanàvem lo següent:

• Exigim  que amb caràcter d’urgència es faci una AUDITORIA per saber que ha passat i per on s’han anat els doblers.

• El compliment de les mesures adoptades per a la consecució de l’equilibri pressupostari. O sigui, reduir la despesa corrent, reduir el capítol 2 i mantenir el capítol 9 d’amortització de préstecs, o sigui, no augmentar els préstecs i primordialment tornar  el préstec no utilitzat.

• Demanam al Sr. Batle que si no és capaç de reconduir la situació de desgovern que s’ha instaurat a l’ajuntament, que es plantegi quina mesura ha de prendre, com per exemple que se sotmeti a una moció de confiança per demostrar qui esta amb ell.

• Reflectir als pressupostos del any 2010 el retornament d’aquest préstec. Ja sabem que això suposarà una retallada d’altres despeses, però es l’única opció que hi ha.


De l’Auditoria no es veu reflectida en aquests pressuposts, però em vull fiar de la paraula del Batle, ja que es va comprometre en el Ple de dur-la a terme, però la veritat és que sense partida no sé com podrem dur-la endavant.

Però hi ha més coses, ja que, al mes d’abril, els tres partits de l’oposició ja vàrem denunciar la situació de fallida de l’Ajuntament i proposàrem un parell de coses com per exemple:

1.- Rebaixar les partides “subjectives” (las que podeu controlar) de despesa corrent a fi de no augmentar més el dèficit del consistori.

2.- Acabar les inversions que estan actualment en marxa i establir com a projectes prioritaris i necessaris l’escoleta infantil de Capdepera i les dotacions de serveis a les urbanitzacions.

3.- Retornar totes les partides dels préstecs que a data de 31 de desembre de 2008 no s’han fet servir, el que suposarà un estalvi de despesa financera i de passius financers que ajudarà a la elaboració d’uns pressupostos reials a les necessitats i prioritats del municipi.


A causa de la penúria econòmica que sofreixen els nostres ciutadans i perquè no vos pugueu agafar els dits o los mans, el PP ha anat fent propostes per a reduir la despesa corrent, com per exemple les següents:

• Reduir un 25% els sous corresponents al Batle i regidors amb dedicació exclusiva i parcial en els pressuposts del 2010.

• Major control de les hores extraordinàries i de la despesa corrent. Cada regidor hauria d’assumir que las factures que no tenguin partida pressupostaria són responsabilitat purament seva, i si no es poden pagar és únicament culpa seva.

• Suprimir totes las actuacions que no es considerin imprescindibles. Particularment es generarà estalvi mitjançant la contenció de las despeses destinades a publicitat, publicacions, comunicacions, material d’oficina, despeses de protocol i representació.

•  Anular el contracte amb l’empresa explotadora de la ràdio, ja que suposa un cost més elevat que si l’explotàs l’Ajuntament.

• Anular el contracte amb el cap de premsa.

• Reduir els dies de festes.

• Reduir el manteniment de las zones verdes.

• Politiques de compres més eficients i controlades.

• Pla d’estalvi energètic: reducció consum intern, criteris per a la regulació de les temperatures màximes i mínimes als edificis públics i horaris d’encesa i apagament, consum d’enllumenat públic (canviar eas bombetes de las faroles de Cala Rajada per les bombetes de baix consum), control exhaustiu dels temporitzadors d’encesa i apagament dels vials, carrers i de les instal•lacions esportives.

• Realitzar una anàlisi de las actuacions que manquen per executar al llarg d’aquest any, establin-ne una priorització, senyalitzant les que podrien deixar-se de fer a l’actual exercici. En cap cas es retallaran les de caràcter social ni les que incentivin d’una manera directa l’activitat econòmica.

• Elaborar un estudi que permeti conèixer  l’impacte dels contractes vigents o en tramitació als següents exercicis.

• Accelerar la Valoració de Llocs de Treball per a revocar decrets de productivitat que s’adjudiquen sense cap tipus de motiu especial.

De totes aquestes mesures només en veiem alguna de reflectida als pressuposts del 2010. És una bona noticia, ja que es veurà que començau a escoltar-nos, bé, qualque regidor comença a escoltar. De fet, l’únic que s’ha compromès a estrènyer-se el cinturó ha estat el Sr. Mateu Garau, al qual li vull agrair aquest fet. Dels altres no tenim propostes en concret.

Ara bé, el que també vull dir és que nosaltres valoram l’esforç per presentar uns pressuposts amb una disminució total dels ingressos i de les despeses, uns pressupostos atracats a la realitat del dia d’avui, però també és clar que no estam d’acord amb totes las partides d’ingressos, ja que n’hi ha unes quantes que creiem que no es recaptaran, com es veu reflectit al pressupost. Aquestes són les següents, com ja vàrem avisar a las tres comissions d’hisenda que hi ha agut:


Capítol 2.- Impost Construccions  850.000 €
Capítol 3.- Llicència urbanística  300.000 €

Capítol 5.- Concessió Platges  715.000 €

Aquestes tres partides, si es compleix el que nosaltres creim, poden generar una manca d’ingressos al voltant de 700.000 euros, cosa que al final pot crear altra cop una manca de liquiditat, i m’agradaria que ho tenguéssiu en compte. 

Una altra cosa negativa d’aquests pressuposts és la manca d’inversions que hi haurà al nostre municipi; la quantitat de 268.000 €, suposa nomes l’1,6% dels pressuposts. Crec que aquest es el percentatge mes baix d’inversions de Capdepera.

I el que ens fa sentir-nos una mica escoltats és el fet de recórrer la nostra sol·licitud de modificació de las bases d’execució dels pressuposts. Per nosaltres, aquest és el fet mes important, ja que això obligarà a tots i cada un dels regidors de l’Equip de Govern a adaptar-se als números que tenen assignats a las seves àrees, ja que crec que els partits de l’oposició, que són majoria, no aprovaran cap modificació pressuposàaria pel mal ús o mala execució de las partides de què cada regidor disposarà. Evidentment, si succeeix qualque cosa fora de lo normal ja és una altra cosa.

Per tant, el que deman és que cada regidor sigui responsable i tengui cura de las seves despeses i que només es facin les que es necessitin i no qualque capritxada de torn. La serietat és molt important, econòmicament es lo mes important, i si qualcú està disposat a passar-se, confiam amb que el regidor d’Hisenda o el Batle el posi al seu lloc. I vos demanareu per quin motiu dic això; doncs, senzillament, per un motiu que ara vos diré.

Com heu pogut escoltar, a vegades poca cosa ens basta, i com que ens hem sentit una mica escoltats, el nostre vot als pressuposts del 2010 és d’abstenció. Una abstenció que és un marge de confiança cap el Equip de Govern, perquè mostreu la capacitat de gestionar els pressuposts elaborats, escoltant tots els partits, que mostreu que heu sofert un aprenentatge dels errors del passat i el que volem deixar ben clar és que en tot moment estarem disposats a treballar colze amb colze per poder dur endavant las tasques que necessita aquest municipi per tal de recobrar el bon camí, la imatge i molt primordialment el seny.

Nosaltres feim aquesta aposta, ara la decisió la teniu vosaltres.

Com podeu veure, hi ha prou diferència entre l’aprovació dels pressuposts del 2009 als del 2010.