SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

5 novembre 2009


EXP. NÚM: 238AG/09
DATA: DIJOUS, dia 5/NOVEMBRE/ 2009.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.ORDRE DEL DIA


I.- APROVACIÓ ACTA SESSIO ANTERIOR(3/11/09).

II.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa  per expedició de documents administratius.
III.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de llicències i autorit¬zacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de llo¬guer.
IV.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa  de cementiri municipal.
V.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la Taxa Reguladora de serveis especials motivats per espectacles, transports i altres.
VI.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la obertura de sondatges i rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voravia en la via pública.
VII.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb enderrocs, materials de construcció i similars.
VIII.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic
IX.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa.
X.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
XI.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de retirada de vehicles i objectes feixucs o voluminosos de la via pública i de la seva custodia.
XII.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la canera municipal.
XIII.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis al Centre de Dia.
XIV.- Modificació Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
XV.- Modificació Ordenança reguladora del preu públic pel servei d’Ajuda Domiciliària.
XVI.- Modificació  Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a les Instal•lacions Esportives municipals.
XVII.- Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola de música.
XVIII.- Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola d’estiu.
XIX.- Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de cursos d’adults.
XX.- Modificació Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals.
XXI.- Pressupost exercici 2009
XXII.- Pressupost exercici 2010


Capdepera, 2 de novembre de 2009.

El Batle ,

Bartomeu Alzina Sureda