S'inclouen plànols de zones afectades


 L’Ajuntament de Capdepera informa que a partir de l’1 d’octubre la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a través de l’empresa TRAGSA realitzarà tractaments aeris amb avió i helicòpter contra la
Thaumetopoea pityocampa (processionària del pi) en diverses zones forestals.

La processionària del pi és un insecte lepidòpter defoliador que provoca greus danys en els pins defoliant els arbres. Aquestes defoliacions, en funció de la seva intensitat, poden provocar una debilitació de l’arbre, una disminució del creixement, afectar la regeneració i les masses joves de pinar, la pèrdua de coberta vegetal, amb la conseqüència de l’erosió del sòl, pèrdua de sòl, etc. També pot produir efectes sobre la salut de les persones i animals, atès que produeix afeccions urticants, al·lèrgies i danys epidèrmics i oculars. La processionària del pi a Mallorca està considerada com una greu plaga.

El producte que s’emprarà és un insecticida inhibidor del creixement que té per compost actiu diflubenzuron a l'1’5%. Aquest producte actua per ingestió. És un producte autoritzat pel Ministeri i catalogat ecotoxicològicament com a A per a mamífers, aus, peixos i compatible amb les abelles (de les quals la A és la classificació més baixa de toxicitat). S’actuarà sobre el pinar afectat amb un grau d’afectació determinat (nivell 3), i en quedaran exclosos els nuclis de població, les finques d’agricultura ecològica, les finques d’apicultura i les zones humides, deixant una franja de seguretat mínima de 100m, en les quals no es farà tractament.

Per a més informació i per a consulta dels plànols d’ubicació de les zones a tractar per la Conselleria  podeu consultar el Pla d’aplicació aèrea pel tractament fitosanitari contra la Thaumetopoea pityocampa a la la pàgina web de sanitat forestal de la Conselleria: http://sanidadforestal.caib.es

A més, l’Ajuntament de Capdepera realitzarà també tractaments preventius a les escoles i a les zones públiques de joc infantils amb pinar per evitar la producció de les típiques bosses amb orugues en aquestes zones freqüentades per infants.

 Plànols de les zones d'actuació a Capdepera