A pa 
    
      i aigua

 Els lectors de Cap Vermell ja coneixeu la història: els tres partits de l’oposició de l’Ajuntament –PP, EU-EV i Es Grup– varen emetre un comunicat en què, especialment, donaven a conèixer la seva posició davant el tema de l’escola d’estiu; després, “un ciutadà indignat” va comentar aquell comunicat i, finalment, Mateu Melis, en representació d’Es Grup, va replicar aquest escrit. Nosaltres, que inicialment teníem intenció de comentar alguna cosa en relació a l’esmentat comunicat, hem callat fins ara, en veure que terceres persones hi deien la seva. No volíem distorsionar un debat entre lectors. A més, estàvem convençuts que “un ciutadà indignat” tornaria a intervenir-hi, i també ens pensàvem que l’equip de govern hi voldria fer algun aclariment. Però, passat un temps prudencial, i vist que no és així, ja ens sentim lliures d’expressar aquelles opinions que, com hem dit, volíem manifestar des del primer moment.


No entrarem a valorar aquesta constant compareixença dels partits de l’oposició, sempre plegats, com en una mena de coalició mala d’explicar. Tenen tot el dret de fer-ho, i si els seus votants ho entenen, no serem nosaltres els que ho critiquen. Tampoc valorarem la defensa aferrissada d’una activitat –l'escola d’estiu– que ara fa l’oposició, quan podien perfectament haver-la recollida en els pressuposts i no ho feren, i ara sembla que volen fer-ne responsable, exclusivament, l’equip de govern.

  

Però anem al tema que consideram que ens afecta directament, d’aquell comunicat. Per a salvar els mobles, l’oposició proposa una sèrie de mesures de retall de despeses que sí que tenien partida assignada. Aquesta retallada es recull en els punts cinquè i sisè del comunicat. Aquest últim i diu així: “ En concret la nostra proposta, a la sessió informativa de dia 26 va ser molt clara: Fer l’escola d’estiu, servei que considerem prioritari, i deixar de fer algunes activitats que no ho son i que poden esperar, com per exemple les despeses per l’any Chopin, despeses de la ràdio municipal, llibre de natura o subvencions a algunes planes webs.”  

 

D’entrada, ens agradaria saber si l’Ajuntament subvenciona alguna web, a part del manteniment de la de la mateixa institució, perquè això constituiria un greuge comparatiu inassumible per Cap Vermell, que mai ha rebut un euro, ni un duro, de subvenció. Ni d’aquest govern ni de cap altre en el passat, fos quin fos el seu color polític. També ens agradaria saber si l’oposició en té coneixement, de subvencions a webs. Clar, si en un comunicat es deixa anar una afirmació d’aquesta naturalesa, deu ser perquè sí que es considera que aquestes subvencions existeixen.

 

Cap Vermell, el proper desembre, celebrà 30 anys d’existència. Cap dels regidors de l’Ajuntament no ha dedicat ni la meitat de la seva activitat pública –cobrant–, del que ho hem fet nosaltres, i no només sense cobrar, sinó posant-n’hi dels nostres. Som una associació sense afany de lucre que ara mateix mantenim aquest pàgina, ens trobam ficats en l’edició de dos nous llibres de temàtica local, publicam un anuari, celebram el seu premi des de fa deu anys, i durant 27 anys publicàrem una revista en format paper. I continuarem. I des d’aquell llunyà desembre de 1980, en tots aquest anys, no hem rebut mai cap subvenció de l’Ajuntament. Sistemàticament, hem estat exclosos de les campanyes publicitàries pagades per La Sala, i molt escadusserament ens n’han arribat les miques. Però això no és una subvenció, això és pagar un servei, i sempre per davall dels preus de mercat i molt per davall del que l’Ajuntament paga amb molta alegria a altres mitjans que, n’estam segurs, no tenen tanta difusió a Capdepera com la que té Cap Vermell.

 

En el darrer anuari, perquè nosaltres confiam en la paraula de les persones, vàrem inserir una pàgina de publicitat de l’Ajuntament, la contraportada. Permanentment donam difusió a l’agenda d’activitats municipals des de la nostra web, publicam tots els comunicats que se’ns fan arribar, inserim la imatge i l’enllaç de la web del Castell... Publicàrem aquella pàgina de publicitat a compte d’un conveni que s’havia de signar, per una xifra absolutament ridícula, que vendria a reconèixer d’alguna manera tots aquests serveis que prestam. Que consultin preus, els senyors de l’equip de govern i els de l’oposició, i sabran quin estar s’hi fa. D’altra banda, tampoc admetem que se’ns inclogui dins el sac “d’algunes planes web”, perquè nosaltres reinvertim en cultura local tots i cadascun dels euros que generam i en donam explicacions. I ja que hi són, que comprovin les subvencions que donen i han donat, uns i altres, a tort i a dret, i en quantifiquin les contraprestacions i les comparin amb les que oferim nosaltres a canvi de res.

 

Però l’oposició considera que se’ns ha de continuar mantenint a pa i aigua. Enhorabona. Tal dia farà un any.

Mentrestant, equip de govern i oposició, com sempre en el passat i com sempre en el futur, tenen Cap Vermell a la seva disposició per a difondre punts de vista, comunicats, mocions i tota quanta informació considerin adient.
Afortunadament, l’existència de Cap Vermell depèn del seus lectors, que segueixen visitant i emprant aquest espai com a vehicle de comunicació, diàleg, debat i informació. I també dels nostres col·laboradors i dels anunciants que ens donen suport. I mentre nosaltres continuem sentint que aquesta revista digital és útil per als ciutadans de Capdepera, seguirem per la mateixa ruta, amb el mateix rumb que ens ha permès solcar els darrers 30 anys.