L'Ajuntament sol·licita la construcció d'un PAC a Cala Rajada


A les vuit del vespre, ben puntual, començà el ple de l'Ajuntament de Capdepera corresponent al mes d'octubre. Amb un ordre del dia ben farcit de punts a tractar, devers 14, als que s'hi afegiren tres més per via d'urgència.

Però com sol passar, en part perquè alguns punts estaven ja parlats a les comissions o perquè els partits tenien clares les seves posicions, hi hi hagué per tant (ens referim a la durada!) i el Ple acabà a una hora prudencial.

Anem per olivetes. Aquests són els punts tractats:

1. L’acta s’aprova per assentiment, no havent cap comentari ni rectificació.

2.Expedient 3541/2017: MODIFICACIÓ DE CREDIT 17/2017 DE CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT FINANÇAT AMB ROMANENT.
Es tractava de deixat sense efecte  la modificació de crèdit 10/2017 aprovada en Ple anteriorment, i  acordar destinar el superàvit pressupostari previst a les noves  inversions. D’una banda amortitzar préstecs (BC Balear, BCL i Sa Nostra)  i d’altra dur a terme diverses inversions, com ara substitució de clavegueram, rehabilitació del castell, inversions en maquinària, infraestructures municipals, reparació paviment... La modificació s’aprovà amb els 8 vots a favor de PSOE i Guanyem i 9 abstencions de PP, Més i Es Grup.

3. Expedient 3543/2017:MODIFICACIÓ DE CREDIT 18/2017 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT FINANÇAT AMB ROMANENT
 Es tracta d’aprovar una modificació per poder incrementar l’1% les retribucions del personal- L’increment, no recollit als pressuposts, se finançarà amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
S’aprovà amb 17 vots a favor.

4. Expedient 3634/2017 MODIFICACIÓ DE CREDIT 19/2017 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Una altra modificació de crèdit. Aquesta per dotar amb 12.000 euros per la bonificació de la taxa de fems de la fracció orgànica (només afecta als establiments hotelers que són els que fan recollida de la fracció orgànica a Capdepera). Aquesta bonificació és a l’ordenança, però no s’habilità cap partida pressupostària, així que s’ha demanar la modificació.
S’aprovà amb els 7 vots de l’equip de govern del PSOE, mentre l’oposició s’abstingué.

5.Expedient 3559/2017: REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Aquest reglament ja havia estat presentat en comissió informativa i havia recollit aportacions. S’aprovà amb 13 vots a favor (PSOE. MÉS, Es Grup i  Guanyem) i 4 abstencions del PP.

6.Expedient 3565/2017: REFORMA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA DE MÚSICA.
El reglament presentat és una revisió del que existia des del 2004, s’ha adaptat al nou sistema de gestió de l’Escola Municipal de Música. S’aprovà amb 13 vots a favor (PSOE. MÉS, Es Grup i  Guanyem) i 4 abstencions del PP.

- 7 al 11, eren  modificacions dels complements específics de l’Educador Social, Cap de la Brigada, Tècnic d'Administració General, Informàtic i Tècnic de Joventut.
Totes elles s’aprovaren amb els 9 vots a favor (PSOE, Es Grup i  Guanyem) i 8 abstencions (PP i MÉS).

 12. Expedient 3552/2017: PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA LOCAL D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES.
Aprovada per unanimitat, suposa que el nostre municipi passa a formar part de l’estratègia local per la igualtat promoguda pel Consell de Mallorca. L’adhesió suposa accedir a suports tècnics, ajuda per crear plans d’igualtat, formació de professionals i població general, sensibilització, accedir a subvencions, etc...

13.Expedient 3553/2017: ADHESIO AL PACTE CIUTADÀ PER UNA MALLORCA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES.
Aprovada per unanimitat. Amb aquesta adhesió l’Ajuntament es compromet a treballar per a fer el nostre poble una comunitat lliure de violència masclista, expressar públicament el rebuig, elaborar un pla d’igualtat, treballar en xarxa, impulsar iniciatives de prevenció als centres educatius, entre d’altres. 

14.Expedient 1145/2017. Proposició per a PLE: AMPLIACIÓ DEL PARC NATURAL DE LLEVANT
Es una moció de Més per Capdepera que insta a l’Ajuntament de Capdepera a sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient que s’iniciï la tramitació de l’ampliació del parc Natural de Llevant en el terme de Capdepera, a les zones declarades LIC (Lloc d’importància Comunitària); demanar que el procés inclogui un procés de participació ciutadana que inclogui els ciutadans afectats;  demanar que es doti de mitjans  per a una gestió adequada; demanar que s’aprovi el Pla de gestió del LIC; i donar trasllat l’acord a les autoritats afectades.
Se voten les dues propostes per separat. La moció de MÉS és rebutjada amb el vots en contra de PSOE, PP i Es Grup (12 vots) davant dels 5 vots a favor de MÉS i Guanyem.

15. Per via d’urgència el PSOE presentà una esmena a la Moció de MÉS sobre l’ampliació del Parc de Llevant, que recull la justificació feta a la moció de MÉS i inclou la demanda de redacció del Pla de gestió del LIC, però abans de sol·licitar a la Conselleria l’inici del procés demanda que es redacti un esborrany el PORN i que es presenti a propietaris i ciutadans per rebre aportacions i valorar-la.
S’aprovà l’urgència i la moció per unanimitat.

16. També per via d’urgència se presentà una MOCIÓ  en nom de l’Ajuntament de Capdepera, que s’havia gestat en la comissió informativa, que demana a la Conselleria de Salut fer efectiva la construcció d’un PAC a Cala Rajada.
L’urgència i la moció s’aprovaren per unanimitat.

17. Més per Capdepera presentà una moció per via d’urgència referida a la situació de Catalunya. Quedà damunt la taula amb el compromís de fer un plenari extraordinari el proper dimecres a mig dia, per a que les executives dels partits la puguin estudiar. Aquest plenari no tindrà efectes econòmics.

Precs i preguntes:

Partit Popular. 

- Manteniment de la pèrgoles de la plaça Pins.  Control de les tasques realitzades.

- Senyalització ACIRE de Capdepera. Confusió perquè les senyals se destapen.

- Camí de Sa Font de Sa Cala a Canyamel

- Situació de l’Abocador de Son Terrassa.  La secretaria comenta que ha hagut una sentencia però  no especifica en què sentit.

- Demanda que siguin enviats els Plecs de Recollida de Fems tot d’una que es tenguin per estudiar-los.

- Demanda si ha hagut qualque resposta de la demanda de l’Ajuntament per a que un percentatge de l’impost d’estades turístiques (conegut com ecotaxa) s’inverteixi a Capdepera

MÉS per Capdepera.

- Demanar per la recepció de Capdepera Ràdio, hi ha queixes que es sent pitjor que abans.

- Demanar que se llevi la puntura d’aturada de Bus entre els bars Nou PIpos i D’Arce, ja que produeix confusió.

- Senyals de trànsit del carrer Sant Andreu de Cala Rajada

- Prec perquè als actes dirigits als més joves (com l’inauguració del Centre Jove) no se serveixi begudes alcohòliques.

- Carrer Gabriel Alomar. Demanar millora de les voreres, asfaltat i fer respectar les senyals de trànsit.

- Situació dels treballadors del Castell de Capdepera

- Origen de les escombraries del turonets de la plaça del Centre Cap Vermell. Demanar certificació de l’origen i actuar en conseqüència.

Es Grup

- Temps que tarda l’ajuntament en contestar a les sol·licituds de llicencies d’obra major-

- Informe tècnic del Centre Cap Vermell

Guanyem

- Informació de la reunió de l’Ajuntament amb Endesa

I així acabà el ple ordinari d’octubre, deixant la moció referida a Catalunya damunt la taula, esperant una reunió extraordinària pel proper dimecres, donant temps per a que els grups estudien la moció presentada per MÉS Capdepera. Ja hem comentat que es tracta d'un ple remunerat.