Sessió ordinària Ajuntament Ple
Exp nombre: 25BAG/16
Data: DIJOUS, dia 1/ DESEMBRE/2016
HORA: 20 hores