Comentari dels temes tractats a la sessió extraordinària de dia 28 de setembre i l’ordinària de dia 6 d’octubre de 2016


 

Dimecres dia 28 de setembre se celebrà una sessió extraordinària amb motiu de la renúncia al càrrec de regidors de Javier García Sánchez, que fins ara era responsable de les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient.

A les 13 hores amb una assistència mínima de regidors i regidores, ja que la majoria, sorpresos per el curt termini de la convocatòria i l’horari del ple, no pogueren deixar la feina i excusaren la seva absència inclòs el propi interessat, s'inicià el ple.

Així i tot hi va haver quòrum i, per unanimitat, s’aprovà la RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA i el batle llegí la RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ, ja que l’interessat no era present (s’havia de presentar a la seu nou lloc de feina, a Eivissa).

Els portaveus assistents van agrair i valorar positivament la feina i el tarannà de Javi Garcia, desitjant-li molta sort en la seva nova feina. El batle també li dedicà unes paraules d’agraïment i comentà el nom del nou regidor i el canvi de regidories que hi haurà. Això però, quedarà pel ple de novembre , si arriben les acreditacions de la Junta electoral.

En poc més de mitja hora el ple era finit i els regidors tornaren als seus quefers quotidians.

Dia 6 d’octubre, a les 20 hores, se celebrà el ple ordinari tractant els següents punts de l’ordre del dia:

 I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 01.09.16. S’aprovà per assentiment però el portaveu de MÉS volgué aclarir un punt referent a les prioritats de les actuacions de les inversions sostenibles, en el sentit que per a MÉS el carrer de n’Anyana a Canyamel era prioritari.

II.- MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2014 DE LES NNSS INTRODUCCIÓ DE NOUS USOS A CAPDEPERA VILA, RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS. Es tractava de valorar les al·legacions rebudes sobre els nous usos a Capdepera aprovats. El Partit Popular es mostrà a favor de recolzar l’al·legació presentada, malgrat els informes tècnic i jurídic proposaven que se desestimés. Passat a votació hi hagueren 11 vots a favor de desestimar-les (PSOE, MÉS i Guanyem), 3 en contra PP i una abstenció d‘Es Grup.

III.- PROPOSTA PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA INTERNACIONAL DE LA TÈCNICA CONSTRUCTIVA TRADICIONAL DE LA PEDRA EN SEC. Es un proposta que arriba des del Consell de Mallorca i s’aprovà per unanimitat.

IV.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI). Després de debatre una estona i unes llargues dissertacions sobre la càrrega d’impost dels veïns de Capdepera i una discussió  (batle versus Pep Medina) al voltant de la responsabilitat dels batles que ajornaren la reforma cadastral del municipi, a les votacions s’aprovà la rebaixa del percentatge aplicable l’IBI d’immobles urbans, el que aplica l’Ajuntament, per a que no suposi un increment del rebut dels contribuents. Tots els partits votaren a favor, excepte Guanyem que s’abtengué, ja que considerava que se podria baixar més.

V.- DECRETS I RESOLUCIONS. Només Guanyem va fer un comentari sobre el carrer Xuclamel.

VI.- PRECS I PREGUNTES. Com els punt de l’ordre del dia se van despatxar amb més o manco celeritat, passaren als precs i preguntes. Entre d’altres coses se demanà sobre aquests temes:

Partit Popular.

- Senyals d’ACIRE del cas antic sense tapar.

- Cotxes de la policia, a les dependències municipals sense matrícula.

- Oficina de turisme de la Plaça dels Pins.

- Situació de l’inversió del Passeig Marítim.

MÉS

- Instar que s’adobin les tapes de telefonia espenyades i les portes de les casetes de transformadors i altres serveis.

- Fems devora els contenidors i en llocs on s’han llevats els contenidors.

- Proposar que es presenten projectes per l’ECOTAXA com ara millora de les depuradores.

- Demanen com es troben algunes de les inversions previstes als pressuposts ( Pla de manteniment infraestructures, carril bici, marquesines d’autobús, canvi luminàries...).

-Usos de can Rata, si es podrà usar pels grups de ball de bot per assajar.

- Situació de les ordenances d’Ocupació de la Via Pública.

- Situació dels expedients d’Ocupació de la Via Pública.

- Sol·licitar les actes de les comissions de Vies i Obres.

Es GRUP

- Contenidors netejats pels propietaris al carrer.

- Mal olor a l’entrada a Cala Rajada.

- Informe de l’Arquitecte municipal del Centre Cap Vermell.

- Demanda d’informació sobre l’activitat proposta a la guia municipal, referida al voluntariat de Capdepera i el projecte INTEGRA.

GUANYEM

- Retransmissió Plens.

- Participació de l’oposició  als fors associatius  municipals.

- Situació del Reglament de Participació Ciutadana.

- Cotxes en venda a la via pública.

- Decret de sanció a Salgabe per incompliment del servei. Aquí es produí una picabaralla entre el batle i la regidora de Guanyem sobre la responsabilitat de l’ajuntament en l’incompliment dels contractes i les sancions a aplicar.

- Petició d’un pas zebra al carrer Elionor Servera a la cantonada amb Magallanes.

- Demanda de papereres en carrer Floreal  des del Centre Cap Vermell a Sa Gravera no hi ha cap.

- Especificar alguns aspectes del reglament de subvencions a partits polítics.

- Espectacles de carrer, plantejar la seva regulació.

 

I s’acabà el Ple deixant enrere la bona noticia de la baixada de l’IBI, millor dit: la no pujada.


Un que escoltava