SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
 
EXP. NÚM: 219AG/16
DATA: DIJOUS, dia 6/OCTUBRE/ 2016
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 01.09.16.

II.- EXP. NUM. 2URB/14: MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2014 DE LES NNSS INTRODUCCIÓ DE NOUS USOS A CAPDEPERA VILA, RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS.

III.- EXP. NÚM. 76URB/2016 PROPOSTA PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA INTERNACIONAL DE LA TÈCNICA CONSTRUCTIVA TRADICIONAL DE LA PEDRA EN SEC.

IV.-EXP. INTER NÚM. 14GC/16: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

V.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VI.- PRECS I PREGUNTES.

 

Capdepera, 4 d’octubre de 2016

El Batle,

Rafel Fernández Mallol