SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 217AG/16
DATA: DIMECRES, dia 28/SETEMBRE/ 2016
HORA: 13:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa ConsistorialORDRE DEL DIA

I.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA.

II.- EXP. NÚM.218AG/2016: RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ.

Capdepera, 27 de setembre de 2016

El Batle,Rafel Fernández Mallol