SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 162AG/16
DATA: DIJOUS, dia 6/JULIOL/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa ConsistorialORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 31.05.16 I 02.06.16.

II.- PROPOSTA SINDICATS: MODIFICACIÓ CONVENI FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL.

III.- EXP. NÚM. 4SAL/2016: PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE CONEIXEMENTS DEL CATALÀ DEL REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

IV.- EXP. NÚM. 139AG/16: PROPOSTA REGIDORIA EDUCACIÓ SOL·LICITANT EOI.

V.- EXP. NÚM. 140AG/16: PROPOSTA REGIDORIA EDUCACIÓ AULA CUINA IES.

VI.- EXP. NÚM. 144AG/16: REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE JOVE.

VII.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA EN LA COMISSIÓ ACTIVITATS MUNICIPALS A LES COSTES.

VIII.- NÚM. 143AG/16: CALENDARI LABORAL 2017.

IX.- NÚM. 147AG/16: DEROGACIÓ REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB VEHICLES DE TRACCIÓ ANIMAL AMB CONDUCTOR(GALERES).

X.- EXP. NÚM. 135AG/15: RESOLUCIÓ CONTRACTE OBRES: ADEQUACIÓ, SEGELLAT I REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L’ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS EN EL MUNICIPI DE CAPDEPERA: PROPOSTA DECLARACIÓ CADUCITAT EXPEDIENT I INICI NOU PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.

XI.- DONAR COMPTE ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016.

XII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XIII.- PRECS I PREGUNTES.

Capdepera, 4 de juliol de 2016
El Batle,
Rafel Fernández Mallol