L'oposició no aprova la modificació del complement específic d'Inspector de Policia Local, Secretària i Interventor
Paulí Faba nou regidor del Partit Popular, en substitució de Feliciano Casas 
El ple de dia 2 de juny podríem qualificar-lo de tranquil. Es desenvolupà en un ambient ben cordial, llevat de dues sortides de to puntuals perfectament prescindibles.  A la reunió no hi assistí la regidora de MÉS  Laura Flaquer. I ara anem per feina, que hi havia prou punts a l’ordre del dia.

 I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 5.05.16.

S’aprovà per assentiment sense cap comentari per part dels partits

II.-   PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DEL SR. PAULINO FABA SANCHO.
Amb motiu de la baixa del regidor del Partit Popular Feliciano Casas, va prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament de Capdepera en Paulí Faba.

III.-  MODIFICACIÓ PRESSUPOST MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI TRANSFERÈNCIA CASTELL.

Es tracta de dotar d’un crèdit extraordinari de devers 44.000 euros a la Fundació del Castell de Capdepera,  que sortiran del capítol 1, del personal laboral. Partit Popular i Més feren comentaris al voltant del tema, anticipant que s’abstindrien des de la constatació que així sortiria endavant, com va ser, amb els vots a favor de l’equip de govern (7) i l’abstenció de l’oposició (9) .

IV.-  MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL CONTROL POSTERIOR A L’INICI DE L’ACTIVITAT CIUTADANA.

La proposta es referia al que s’ha de pagar a les terrasses per música, reproducció musical, imatges i so. Ara es pagarà per dies (per set dies : 261,57 euros; quinze dies, 411,03 euros i trenta dies, 709,95; i per cada dia que s'excedeixi, 74,73 euros) i no per setmanes o mesos, com fins ara.  Tots els grups coincidiren que la modificació suposa una baixa de les tarifes i mostraren els seu suport a la rebaixa, però MÉS anuncià que hi votaria en contra, perquè no es tenia en compte una baremació en funció de la superfície dels locals i terrasses o de la seva situació, cosa que consideren injusta.

S’aprovà amb el vots a favor (12) de PSOE/PP/Guanyem, l’abstenció (1) de ES GRUP i el vot en contra (3) de MÉS.

V.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA.

S’informà que eren canvis de caire tècnic i que no afectaven els preus ni els serveis. S’aprovà amb els  11 vots a favor de PSOE, MÉS i ES GRUP, i amb 5 abstencions de PP i Guanyem.

VI.- REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI LUDICOINFANTIL DE L’ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU ESPORTIU DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

El regidor Pere Terrassa llegí l’informe del tècnic de Joventut, ja que tots els partits tenien el reglament i s’havia estudiat a les comissions.

S’aprovà per unanimitat.

VII.-  MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA RÀDIO LOCAL DE CAPDEPERA.

Un altre expedient presentat pel regidor Pere Terrassa, en què es tractava de modificar el reglament de funcionament de la ràdio municipal.  El portaveu de MÉS demanà si es podia puntualitzat l'apartat que fa referència als programes religiosos, ja que no especificava els dies setmanals d’emissió, cosa que s’acceptà. La portaveu de Guanyem mostrà la seva satisfacció ja que la modificació del reglament s’ha fet arran d’una pregunta del seu grup.

La modificació sortí endavant amb els 12 vots a favor de PSOE, MÉS, Es Grup i  Guanyem. El 4 regidors del PP es van abstenir.

VIII.-   MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA INSPECTOR POLICIA LOCAL.

Tant PP cm Més van fer una argumentació semblant, sol·licitant que quedassin damunt la taula les modificacions dels complements específics que no suposaven modificació salarial (i l'aprovació dels quals, per tant, no perjudicaven el personal afectat). Pep Medina (PP) va comentar que aquesta decisió havia creat malestar entre el funcionariat (inclús parlà de possibles denúncies), que no comprenia la pressa per aprovar-ho i, com ja hem dit, va demanar que quedàs damunt de la taula. Per Fuster (MÉS) afegí la conveniència de fer un cronograma d’aplicació consensuat, tot i estar d’acord a modificar els complements de tot el personal de l’Ajuntament que estigui afectat.  Margarita Rico (ES GRUP) i Lucía Gutiérrez es manifestaren en el mateix sentit; aquesta darrera afegí que votaria favorablement al de la bibliotecària ja que sí que suposava un increment.

 El batle, per la seva banda comentà que no ho trauria de l’ordre del dia, ja que havia estat aprovat per la comissió d’assumptes plenaris. També comentà algunes sentències judicials contraries a les modificacions de forma global.

Es passà a votació i no s’aprovà. PSOE (7) hi votà a favor i l’oposició  (9), en contra.

IX.-   MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA SECRETÀRIA CORPORACIÓ.

En Pere Fuster (MÉS) va voler explicar el sentit del vot del regidors del seu partit en les següents propostes i es produí una picabaralla amb el batle, ja que anuncià que s’abstendrien en el cas de la bibliotecària.

Es votà i quedà sense aprovar, repetint-se els resultats del punt anterior: PSOE (7) hi votà a favor i l’oposició  (9), en contra.

X.- MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA BIBLIOTECÀRIA.

S’aprovà amb els 8 vots a favor de PSOE i  Guanyem, les 3 abstencions de MÉS i els 5 vots en contra del PP i ES GRUP.

XI.-   MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA INTERVENTOR.

No s’aprovà. PSOE (7) hi votà a favor i l’oposició  (9), en contra.

XII.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015.

L’interventor  comentà el superàvit de l’Ajuntament i de la Fundació Castell de Capdepera, així com el romanent de cada una de les dues institucions

XIII.- DONAR COMPTE DELS MEMBRES INTEGRANTS  DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Amb motiu de la presa de possessió de Paulí Faba, canvien els representants de les comissions. En Pep Medina deixa Urbanisme i no dubtà d'elogiar el bon talant del seu president, el regidor Javier Sánchez, animant-lo a seguir així. Els portaveus van aprofitar per donar la benvinguda al nou regidor, en Paulí .

XIV.- DECRETS I RESOLUCIONS.

Només el vocal de MÉS comentà que havia llegit que darrerament s’havien obert distints expedients per tinença de cans perillosos sense permís i demanà si se n’havia resolt algun. El regidor de Medi Ambient li respongué que encara no se n’havia resolt cap.

XV.- PRECS I PREGUNTES.

PP :

- L’oficina de turisme. El batle li respongué que està pendent de fer una reunió amb les parts interessades a participar-hi.

- L’abocador de Son Terrassa. La secretària li contestà que no hi havia novetats, esperaven la contesta del Consell Consultiu.

- Accident de la galera. El batle comentà que l’expedient no estava conclòs i que en estar-hi convocaria a la junta de portaveus per a informar-los.

- Manteniment del polígon industrial.

- Estat de les rodones de les carreteres.

- Piscina.

- Escola d’Estiu, sobre l’adjudicació.

- Paulí Faba s’estrenà com a regidor demanant a Carme Corraliza per la ubicació dels focs artificials de Sant Bartomeu.


MÉS:

- El portaveu agraí que els avisos de la policia local també  es facin en català i es felicità de la sembra d’un arbre al passeig de Cala Gat

- Informació de la Fundació del Castell, i la manca de reunions.

- Queixes pel trànsit en alguns carrers carrers de Cala Rajada, bé perquè s’aparca en ambdós costats quan no es permès, o d’altres en què si està permès i a més hi ha circulació en doble sentit (Sant Andreu, Sa Serreta, Arquitecte Alomar...).

- Escola de Música
 

Es Grup:

- Informe tècnic del centre Cap Vermell. El batle li contestà que no està acabat.

- Mur de s’Alzinar

- Manca de policia a Cala Rajada

Guanyem:

- Banderes blaves a les platges de Capdepera

- Instal·lacions del parc de Sa Gravera (rocòdrom, pista de skate)

- Elecció del cap de la brigada

- Concurs Mr Gay

- La portaveu manifestà la seva satisfacció perquè no es renovin les llicències a les galeres