Sorprenentment, el PSOE no va recolzar les mocions de MÉS i GUANYEM a favor d'un nou model de finançament, del tren de Llevant i del transport públic

 Començà, aquesta plenària, a la qual no assistí la representant d'Es Grup, amb una proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries. I per a què, aquesta modificació? Idò perquè en el nucli de Capdepera s'hi puguin obrir establiments hotelers. I la proposta s'aprovà, només amb el vot en contra de Guanyem.

Tot seguit es va debatre la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis municipals. Es tractava d'eliminar, d'aquesta ordenança, tot el referent a l'aparcament de cala Agulla, i això perquè enguany aquest servei ja no s'havia inclòs en el plec de condicions per a la concessió de l'explotació d'aquesta platja i, per tant, l'Ajuntament en queda desvinculat. S'aprovà amb els vots de PP, PSOE i Guanyem i l’abstenció de MÉS.


I d'aquí es passà a la proposta de MÉS per Capdepera, en forma de moció de rebuig a les mesures coercitives del Ministeri d'Hisenda i a favor d'un nou model de finançament. S'hi oposà el PP, com era previsible, però també s'hi oposà el PSOE, cosa una mica més sorprenent. Es tracta d'una moció que MÉS està presentant a tots els ajuntaments on té representació, i fins ara havia comptat amb el suport dels socialistes. Capdepera, però, és diferent. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de PSOE i PP i els vots a favor de MÉS i Guanyem. Aquesta és el text que no passà endavant:

MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES COERCITIVES DEL MINISTERI D’HISENDA I A FAVOR D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT 

Segons les dades anunciades pel Ministeri d’Hisenda el 31 de març, el dèficit públic del conjunt de les administracions públiques per 2015 ha estat del 5,16% del Producte Interior Brut, superant l’objectiu del 4,2% compromès amb Brussel·les.

En la descomposició d’aquest dèficit, un 3,92% correspon a l’Estat (un 2,68% de l’Administració General i un 1,26% del Fons de la Seguretat Social), un 1,66% a les Comunitats Autònomes (tot i que Balears, amb un 1,51%, ha estat per davall la mitjana) i les entitats locals presentaren un superàvit del 0,44%.

Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal, estableix els límits de dèficit de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat els marges més importants, deixant límits inassumibles per a les Comunitats Autònomes (3,5% per l’Estat, 0,7% per les Comunitats a 2015), que són qui gestionen serveis públics bàsics com la Sanitat, l’Educació i els Serveis Socials.

A pesar d’aquesta distribució, on quedà palès que la part més important del dèficit generat depèn de l’Estat, el Ministre Montoro ha culpabilitzat les Comunitats Autònomes del desviament, i ha anunciat mesures contra elles, com l’exigència de plans de retallades o la retenció dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica.

Aquest fet és especialment greu a una comunitat com la nostra discriminada fiscalment. El Parlament de les Illes Balears s'ha manifestat reiterades vegades a favor de revisar l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes. A la sessió plenària del 9 de febrer de 2016 es va aprovar, entre d’altres, el següent acord per unanimitat:

«El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears per seguir reivindicant una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria d'implicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.»

En aquella mateixa proposició es constatava que segons el Sistema de Comptes Públics Territorialitzats publicat el juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda reconeix que a Balears es recapten anualment 1.330 milions d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser un càlcul realitzat amb una metodologia que perjudica les Illes Balears.

És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli, i aporten, només enguany, 780 milions d’euros als Fons de Garantia i de Suficiència, rebin amenaces per part del ministre d’Hisenda en funcions de retenció de pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica, per haver superat amb uns 220 milions d’euros el límit de dèficit imposat per l’Estat.

Per tot això, proposam al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

  1. L’Ajuntament de Capdepera rebutja l’adopció de qualsevol mesura coercitiva per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat de les Illes Balears per l’incompliment del límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol.

  2. L’Ajuntament de Capdepera s’adhereix al Parlament de les Illes Balears i reitera la necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El nou sistema hauria d'implicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.


Una segona moció, en aquest aquest cas presentada conjuntament per MÉS i GUANYEM, es manifestava a favor del tren de Llevant i del transport públic de la comarca. Novament hi votà en contra el PP, mentre que el PSOE – més sorprenent encara – s'hi abstenia. El batle ho argumentà posant en dubte l'existència del conveni ferroviari que havia de permetre que, en principi, el tren arribàs a Artà, i a més va reclamar una millora en la xarxa comarcal de carreteres. El portaveu de MÉS especificà els detalls del conveni i també es va mostrar a favor de la millora de la xarxa viària, però insistí que la moció que ara es discutia era sobre el tren. Finalment, els vots dels grups que defensaven la proposta va ser suficient perquè aquesta s'aprovàs.Diu així:

El grups municipals de MÉS PER CAPDEPERA i GUANYEM CAPDEPERA a l’Ajuntament de Capdepera presenta a la consideració del Ple la següent,

MOCIÓ A FAVOR DEL TREN DE LLEVANT I DEL TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA

EXPOSICIÓ DE MOTIU

 Amb l’inici de les obres del tren de Llevant, ara fa devers 6 anys, els ciutadans de la comarca de Llevant varen veure culminades les seves demandes d’un millor transport públic per a la contrada. El clam social, polític i empresarial, representat en multitud de marxes i actes reivindicatius, a la fi es veia recompensat. Això no obstant, l’incompliment per part del govern estatal del conveni ferroviari, de 443 milions, i la conseqüent suspensió de les obres tornaven a trencar el somni col·lectiu.

Mentre el govern estatal segueix invertint milers de milions d’euros anuals en la construcció de línies d’AVE, moltes d’elles inútils i sempre pensades des d’una concepció radial de l’Estat, amb Madrid com a centre, aquí a les Illes Balears seguim oblidats i menyspreats: no tan sols no podem acabar el tren de Llevant sinó que amb prou feines podem acabar l’electrificació entre Inca i Manacor. I el pitjor de tot, aquesta vergonyosa i humiliant situació no pareix que hagi de tenir una solució a curt termini.

La comarca de Llevant pateix un dèficit històric pel que fa al transport públic. De fet es limita a un servei de bus insuficient, que no cobreix les necessitats de la població. Les persones que no compten amb cotxe particular, aquelles que pateixen alguna discapacitat, els turistes o simplement els ciutadans que necessiten desplaçar-se fins a Manacor o Palma per acudir als serveis administratius o sanitaris, són els grans damnificats d’aquesta situació. Tot plegat mentre les carreteres, sobretot a l’estiu, es col·lapsen amb milers de vehicles que contaminen i fan malbé el medi ambient. Aquest panorama, que s’ha allargat massa en el temps, exigeix solucions decidides i valentes, d’una vegada per totes.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Capdepera adopta els següents

ACORDS

1.- El Ple de l’Ajuntament de Capdepera exigeix al Govern de les Illes Balears que reclami al Govern estatal, amb tots els mitjans disponibles, inclosa la via judicial, el compliment íntegre del conveni ferroviari signat en el seu dia. O bé, en el seu cas, que se’n signi un altre que el substitueixi. 

2.- Amb independència del que s'ha exposat anteriorment, reclama al Govern de les Illes Balears que redacti un pla d’actuació, temporalitzat, per a la represa de les obres del tren de Llevant, amb un projecte que respecti, en la mesura d’allò possible, la via verda existent.

 3.- Mentre tot això no es pugui dur a terme, demana al Govern de les Illes Balears que executi millores en el transport públic amb bus existent en l’actualitat, tant de servei com de freqüències, inclòs el servei de bus llançadora entre els pobles de la comarca i l’estació de tren de Manacor. 

Entre el públic assistiren coordinadors d'EU dels pobles de Manacor, Artà i Son Servera,
com a  mostra de suport a la moció pel Tren de Llevant

El PP, de la seva banda, presentà una moció perquè es convoqui un concurs d'idees en relació a l'edifici de l'antic ajuntament. Per part de MÉS es va voler aclarir sobre què havia de ser el concurs: rehabilitació de l'edifici, enderrocament i construcció d'un edifici nou, enderrocament deixant l'espai lliure....Demanà un canvi en la redacció que s’acceptà. Finalment, per unanimitat, s'aprovà una consulta prèvia entre els veïns. Originalment, la moció del PP era aquesta:

M O C I Ó N

María Isabel Vives Liberal, mayor de edad, t... como portavoz del Partido Popular de Capdepera.

EXPONE: 

Atendiendo a nuestro programa electoral confeccionado en su día ante la celebración de las elecciones municipales del 2015.

Vista la situación en que nos encontramos ante la aplicación de la zona ACIRE en nuestro municipio.

Vista las múltiples peticiones formuladas por el grupo municipal que represento, en distintos Plenos Municipales y en diversas Comisiones Informativas.

SOLICITAMOS de forma urgente y sin más dilaciones de este Ayuntamiento la convocatoria de un concurso de ideas que contemple el edificio del antiguo Ayuntamiento y su entorno, con la participación y aportación de todos nuestros convecinos.

Del mismo modo solicitamos la dotación presupuestaria para tal efecto.

 
Finalment, d'Intervenció es va donar compte del compliment del Pla d'Ajust per part de l’interventor.

Abans de passar als precs i preguntes, es tractà el punt de les resolucions de batlia. La regidora de Guanyem va demanar explicacions sobre dos punts. PP i MÉS no tenien cap dubte.

Obrí el torn de preguntes la portaveu del PP, Maribel Vives, que s’interessà pels següents temes:

- Policia tutor

- Reunions de tècnics de turisme sobre la nova llei turística, a altres municipis

- Mercat Medieval. Per inassistència a la comissió informativa, sol·licità informació

- Vegetació, queixes perquè tapa senyals de trànsit

- Neteja viària

- Voreres dels carrers en mal estat

De la seva banda, MÉS va demanar per aquests temes:

- Estat de les passarel·les de la platja de Son Moll, barana de sa Mesquida i passarel·la de les dunes d'aquesta mateixa platja

- Dutxa de la platja de Son Moll, perquè se'n reguli l'ús

- Catàleg de patrimoni del municipi

- Compliment moció per facilitar al·legacions contra les prospeccions petrolíferes

- Estat de les obres de sa Font de Sa Cala i Canyamel

- Incompliment del reglament de Normalització Lingüística per part de la Policia Local, en els avisos

- Coberta del poliesportiu

- Neteja viària

-Situació de l’Escola de Música

 

Guanyem acabà el torn de preguntes :

- Estat de les platges del municipi.

- Pagament de la piscina

- Aplicació de la Llei de Transparència: publicar els pressuposts a la web municipal

- Escola de Músic

- Demanda als regidors que no usin l’autorització d’aparcament en zona del Mercat Medieval.


Recordam que Es Grup no assistí a la plenària i que, per tant, no hi hagué preguntes d'aquesta formació.

I fins aquí el que va donar de si la sessió.