SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 86AG/16
DATA: DIJOUS, dia 5/MAIG/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA

 

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 07.04.16 i 21.04.16

II.- EXP. NÚM. 2URB/14: MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2014 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES. USOS TM DE CAPDEPERA.

III.- EXP. INTER NÚM. 8 COMPTABILITAT/2016: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS: SUPRESSIÓ PREUS PÚBLICS ENTRADA APARCAMENT CALA AGULLA.

IV.- EXP. NÚM. 66AG/16: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL MES PER CAPDEPERA: REBUIG A LES MESURES COERCITIVES DEL MINISTERI D’HIDENDA I A FAVOR D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT.

V.- EXP. NÚM. 68AG/16: PROPOSTA GRUPS MUNICIPALS MÉS PER CAPDEPERA I GUANYEM CAPDEPERA: A FAVOR DEL TREN DE LLEVANT I DEL TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA.

VI.- EXP. NÚM. 85AG/16: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: CONVOCATÒRIA CONCURS D’IDEES EN RELACIÓ A L’EDIFICI DE L’ANTIC AJUNTAMENT.

VII.- DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST.

 

Capdepera, 2 de maig de 2016

El Batle,

Rafel Fernández Mallol