SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 54AG/16
DATA: DIJOUS, dia 7/ABRIL/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa ConsistorialORDRE DEL DIA

 

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 07.04.16.

II.- EXP. INTER NÚM. 5/2016: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.

III.- EXP. INTER NÚM. 6AG/2016: DETERMINACIÓ PERIODICITAT DEL PAGAMENT DE LES DIETES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.

IV.- EXP. NÚM. 47AG/2016: CONVENI PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM PREFACTURA CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIAL.

V.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VI.- PRECS I PREGUNTES.

 

Capdepera, 5 d’abril de 2016

El Batle,
Rafel Fernández Mallol