Tampoc en aquesta ocasió es pogué escoltar la sessió per mitjà de Capdepera Ràdio.

S'aprovà la nova ordenança de l'IBI, que suposarà un lleuger augment de quotes.Com veurem tot seguit, en aquesta sessió – en què es donà l'absència de la regidora Carme Riera – el Partit Popular presentà en societat la nova regidora Ángeles Espinosa i la nova portaveu Pilar García. Això a banda, i entre d'altres qüestions, es va aprovar una nova ordenança de l'Impost de Béns Immobles (IBI) que en suposarà una lleugera apujada final. Diguem també que, una vegada més, la sessió no es va poder seguir per Capdepera Ràdio, aquesta vegada per un problema d'Internet, segons sembla. Un pic per una cosa i un pic per una altra, el fet és que els ciutadans s'estan quedant sense poder accedir des de les seves cases al debat polític més important del poble, com són els plenaris municipals. I de retop, Capdepera Ràdio s'està quedant sense raó de ser, que és, segons ens manifestava el malpensat de torn, el que es pretén cal capdavall. Bé, anem a fer el breu repàs de costum als temes que es tractaren en aquesta ocasió, d'acord amb l'ordre del dia.
 
EXP. NÚM. 164AG/2014: PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA DE LA SRA. ÁNGELES ESPINOSA TERRASA.
- Nosaltres l'únic que podem fer és donar-li la benvinguda i desitjar-li que d'aquí a final de legislatura – poc temps tendrà – pugui fer una tasca fructífera en benefici de la comunitat.

EXP. INTER NÚM. 40/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA IBI.
- Davant un nou augment del 10% de la base imposable de l'IBI, que ve donada pels nous valors cadastrals i que s'aplica cada any, es va aprovar la reducció del tipus impositiu al 0'66%, amb la qual cosa l'apujada mitja d'un habitatge estarà al voltant dels 25 euros. PP i MÉSxCapdepera demanaren una davallada encara superior del tipus impositiu, que deixàs la recaptació en els paràmetres actuals. S'aprovà amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.
 
- EXP. INTER NÚM. 47/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
- Tot surt de la partida prevista per a invertir al Camí Vell del Far - que quedarà tal qual, per ara -, i d'aquí se'n van 25.000 euros a la Mostra de la Llampuga, i 45.000 euros al desfasament en els comptes de festes populars (que en total hauran costat 145.000 euros). Hi votà a favor l'equip de govern, i l'oposició en contra, per l'absoluta manca de previsió, segons digueren, en les despeses de les festes d'estiu.

EXP. NÚM. 112 I 113AG/2014: MODIFICACIÓ PACTE FUNCIONARIS I CONVENI PERSONAL LABORAL.
- Els funcionaris, durant un temps, han hagut de fer una part de la jornada laboral (mitja hora) al capvespre, però sembla que la mesura no acabava de funcionar, és a dir, no oferia cap alternativa que els ciutadans valorassin. Ara es torna íntegrament a la jornada seguida, els matins. Ho aprovà l'equip de govern, amb l'abstenció de l'oposició.

EXP. NÚM. 154 GMA/13:REVISIÓ TARIFES DE SUBMIMISTRAMENT D’AIGUA. DISTRUBUCIONS NA TACONERA.
- Esmena d'una errada aritmètica que afectava les tarifes d'aquesta empresa, i que, d'acord amb els informes tècnics pertinents, ha fet que se n'aprovassin noves tarifes progressives. Com en altres punts, l'oposició es va mantenir al marge i ho aprovà l'equip de govern.
 
- EXP. NÚM. 59URB/13: MODIFICACIÓ NN.SS DEL VIAL DE COMUNICACIÓ CANYAMEL - FONT DE SA CALA.
- El vell acord amb els propietaris dels terrenys i l'Ajuntament, pel qual els primers es comprometien a obrir un vial de comunicació entre Canyament i sa Font de sa Cala (a canvi de concessions urbanístiques que tots coneixem), ara es veu modificat en el que es refereix al traçat, ja que el vell projecte afectava zones forestals (d'alzinar) que s'han de respectar o, simplement, passava per sobre de l'actual depuradora. Una vegada completada aquesta modificació ja veurem quan s'executa aquesta obra. No sembla que ningú en frissi. S'aprovà per unanimitat.

DONAR COMPTE INFORMACIÓ FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA.
- En absència de la regidora de la cosa i en base a informes tècnics, els batle es va referir a la situació alegal de la Fundació Castell de Capdepera. Segons la legislació actual, el Ple de l'Ajuntament ha d'exercir un major control sobre les actuacions del Patronat i les seves decisions, especialment pel que fa als aspectes econòmics i pressupostaris. Se suposa, per tant, que s'hauran de refer els estatuts per a adaptar-los a la realitat legal.
 
DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ ADVERTIMENTS.
- Ara l'equip de govern li ha agafat el gust d'informar a cada Ple – i ja està bé que ho faci – del grau de compliment del pla d'ajustament econòmic. Sembla que s'està en la bona línia.
 
DONAR COMPTE ESCRIT RE NÚM. 5221 DE 19.09.14: PORTAVEU PARTIT POPULAR.
- El PP donà compte que a partir d'ara la seva portaveu serà la regidora Pilar García, qui s'estrenà en la nova comesa en aquesta mateixa sessió plenària. Sort i encert!