AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
(ILLES BALEARS)
 
SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 165AG/14
DATA: DIJOUS, dia 2/OCTUBRE/ 2014.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 

 ORDRE DEL DIA

 
I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 04.09.14.
 
II.- EXP. NÚM. 164AG/2014: PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA DE LA SRA. ÁNGELES ESPINOSA TERRASA.
 
III.-EXP. INTER NÚM. 40/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA IBI.

IV.- EXP. INTER NÚM. 47/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

V.- EXP. NÚM. 112 I 113AG/2014: MODIFICACIÓ PACTE FUNCIONARIS I CONVENI PERSONAL LABORAL.

 
VI.- EXP. NÚM. 154 GMA/13:REVISIÓ TARIFES DE SUBMIMISTRAMENT D’AIGUA. DISTRUBUCIONS NA TACONERA.

VII.- EXP. NÚM. 59URB/13: MODIFICACIÓ NN.SS DEL VIAL DE COMUNICACIÓ CANYAMEL - FONT DE SA CALA.

VIII.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA.

IX.- DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ ADVERTIMENTS.

X.- DONAR COMPTE ESCRIT RE NÚM. 5221 DE 19.09.14: PORTAVEU PARTIT POPULAR.

XI.- DECRETS I RESOLUCIONS

XII.- PRECS I PREGUNTES

 
 

 

 

Capdepera, 30 de setembre de 2014.
El Batle,
 
 
Rafel Fernández Mallol.