L'Ajuntament presenta sol·licitud de subvenció al Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques, amb la remodelació del Passeig Marítim com a prioritat
 Ple Extraordinari, curtet, amb només dos punts a l’ordre del dia que, a més, es varen abordar de forma inversa a com apareixien a la con vocatòria. Per tant es començà per
 
EXP. NÚM. 71AG/14. SUBVENCIÓ: PROJECTES D’INVERSIÓ I ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA A L’ILLA DE MALLORCA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014.
 
Abans d’entrar amb olivetes, es va haver de votar el procediment d’urgència per tal que el Plenari pogués discutir, i eventualment aprovar, aquest punt. Aquest requisit previ va ser aprovat per unanimitat del tots els assistents.
 
El Govern de les Illes Balears havia publicat, el passat 29 de març, la convocatòria d’aquestes ajudes adreçades, entre d’altres objectius, a millorar la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística, i havia donat un termini de 30 dies per tal que els municipis, que s’exhauria precisament aquest mateix dimarts. D’aquí que, a corre-cuita, es convocàs el plenari per al dilluns 28, per tal d’aprovar l’adhesió a la convocatòria i presentar distints projectes, per ordre de prioritat, perquè el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l'Illa de Mallorca n’aprovi la idoneïtat. En cap cas, la subvenció no superarà els 500.000 euros i serà l’Ajuntament el que es faci càrrec de la despesa que superi aquesta quantitat.
 
Els projectes que l’Ajuntament presentarà al Consorci són: millora del Passeig Marítim, oficina de turisme de la plaça dels Pins, reforma del carrer de l'Agulla (entre el Centre Cap Vermell i la rotonda) i enllumenat públic del sector 7 de Canyamel.
 
El Partit Popular s’hi adherí sense reserves, mentre que MÉS per Capdepera sí que s’hi mostrar reticent. Reticències no contra la idea ni contra la possibilitat d’accedir a aquestes ajudes, sinó per la precipitació de tot plegat, sense temps per a estudiar bé els projectes a presentar i oferir, si venia el cas, alternatives. I més reticents encara es mostraren, des d’aquest grup, amb una de les condicions d’idoneïtat que el Consorci exigeix: Que el projecte o actuació estigui avalat per associacions empresarials turístiques. Des de MÉS, aquest punt es considera una ingerència en la lliure presa de decisions dels representants dels ciutadans, elegits democràticament, sense perjudici que les associacions empresarials puguin ser consultades per tal de consensuar les prioritats en qüestió d’inversions públiques a zones turístiques.
 
En fi, que tothom hi votà a favor, tret de MËS, que es va abstenir. Ara es tracta de veure si aquests calerons arriben i es poden pegar dues palades per rentar la cara a un bocí del poble.
 
L’altre punt de l’ordre del dia anava del SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS. I res, el sorteig es va fer i a hores d’ara hi ha un bon grapat de gent que xala d’alegria de saber-se elegida per al control de l’exercici democràtic per excel·lència: triar els nostres representants, per al que sigui. En aquest cas, per anar a passar quatre anys a Brussel·les.
 
I res pus. Amb poc més de mitja hora tot va quedar enllestit.