Una plenària marcada per les absències
 
 
La primera cosa cridanera d’aquesta sessió va ser la de les moltes absències: faltaven Albert Llull, Carme Riera i Fernando Martínez, tots ells d’UCAP, cosa que, en un dels punts, com veurem, va resultar determinant. D'altra banda, podem qualificar aquesta plenària com a de tràmit, sense cap qüestió que cridi a penes l'atenció. Repassem-ho.
 
IEXP. NÚM. 1SS-09/13: MODIFICACIÓ REGLAMENT AJUDES ECONÒMIQUES.
 
- Creguérem entendre que aquesta modificació afecta a famílies de més d’un membre, malgrat no tenguin fills, per tal que puguin rebre ajudes econòmiques per a l’adquisició de productes bàsics cada 15 dies, en comptes de cada mes, com fins ara. S’aprovà amb els 7 vots de l’equip de govern i els dos de MÉSxCapdepera. El PP va abstenir-se.
 
EXP. INTER NÚM. INTER NÚM. 19/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI.
 
- Fa dos dies que s’aprovaren els pressuposts, però ara ja tenim que 50.000 euros, inicialment prevists per a infraestructures, es destinaran a l’adquisició de vehicles per a la Brigada. MÉSxCapdepera, tot i estar d’acord a subvenir les necessitats de la Brigada, es va queixar de manca de previsió. La votació va anar com en el punt precedent, amb 9 vots a favor i 7 abstencions.
 
EXP. INTER NÚM. 25/2014: REC 2014
 
- Es volia aprovar el pagament de factures endarrerides, per més de 30.000 eur., dels quals 25.000 corresponen a Grues Gabellines. Aquestes darreres, però, per possibles errades, es retiraren del bloc i només s’aprovà pagar la resta. Hi votaren a favor els 7 membres presents de l’equip govern, mentre que els 7 regidors de l’oposició s’abstingueren.
 
MODIFICACIÓ PLANTILLA
 
- Amb aquesta modificació el que es fa és amortitzar 3 places de la Brigada, per una banda, mentre que es creen una plaça de Major, una d’oficial i dues d’agent de la Policia Local. Els membres de l’oposició manifestaren la seva conformitat amb l’augment de la plantilla de la Policia, tant per a mantenir la seguretat ciutadana com perquè es pugui vigilar el compliment de les ordenances municipals. Ara bé, MËSxCapdepera al·legà que la disminució d’efectius de la Brigada sovint suposa que s’hagin de contractar serveis externs que, possiblement, surten més cars. S’aprovà amb 7 vots favor (equip de govern) i 7 abstencions (oposició).
 
EXP. NÚM. 82URB/12: MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2013 DE LES NN.SS.
 
Aquí fou on l’absència de tres regidors condicionà el resultat final de la votació. Es tractava d’aprovar una modificació de les Normes Subsidiàries per tal que la realitat física de la urbanització de Son Moll de Dalt quedi recollida en la normativa urbanística del municipi. Però aquesta és una modificació que, perquè es pugui aprovar, exigeix majoria absoluta, i com que només hi votaren a favor els 7 membres de l’equip de govern, idò res, que la modificació quedà pendent per a millor ocasió. Els 7 membres de l’oposició saldaren el seu posicionament amb altres tantes abstencions.
 
DONAR COMPTE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012.
DONAR COMPTE EXP. INTER NÚM 16/2014: MARCS PRESSUPOSTARIS 2014/2017.
DONAR COMPTE EXP. INTER NÚM 17/2014: SEGUIMENT PLA D’AJUST PRIMER TRIMESTRE 2014.
 
Resumim aquests tres punts en un únic comentari, tota vegada que es refereixen a un mateix assumpte: el seguiment del pla d’ajust imposat “des de dalt”. Segons va explicar l’interventor, sembla que s’estan complint els objectius. Que anam bé, vaja. Diríem que ens tenen estrangulats, amb l’aigua al coll, però anam bé. Complint.
 
PRECS I PREGUNTES
 
PP
- Concurs adjudicació escola d’estiu
- Dictament jurídic sobre l’assumpte de Cap Vermell Beach (es farà una junta de portaveus després del Mercat Medieval)
- La resta de preguntes que volia formular Joan Ferrer eren per a Carme Riera, que no hi era, i per tant es quedaren sense formular.
 
MÉSxCapdepera
- Obres a Cala Rajada després de Setmana Santa.
- Obertura del pàrquing Cala Agulla.
- Ocupació de via pública (taules i cadires).
- Noves aturades del bus.