SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 72AG/14

DATA: DILLUNS, dia 28/ABRIL/ 2014

HORA: 10:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 
ORDRE DEL DIA
 
I.-  SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.
 
II.- EXP. NÚM. 71AG/14. SUBVENCIÓ: PROJECTES D’INVERSIÓ I ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA A L’ILLA DE MALLORCA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014.
 
 
Capdepera, 24 d’abril de 2014.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol.