L'Ajuntament inicia un expedient de disciplina urbanística per l'obertura d'un camí a la zona de s'Heretat.

La realització d'una auditoria proposada pel PP no passà endavant.

Tampoc no s'aprovà el reconeixement del dret d'autodeterminació dels pobles, presentat pel PSM-Entesa.


Plenari sense massa substància, aquest del mes de novembre, una mica alís, com el temps. I això que les absències de Sebastià Sureda i Biel Torres posava l’equip de govern en minoria i, per tant, davant la possibilitat de veure derrotades les seves tesis. En cap cas, però, això no va passar, i ara intentarem explicar per què, tot repassant els distints punts de l’ordre del dia.

Després d’aprovar per assentiment l’acta de la sessió anterior, es passà a discutir el primer punt.

EXP. NÚM. 169AG/12: FELICITACIÓ POLICIA LOCAL

Aquesta felicitació oficial a dos policies locals, proposada per la regidora d’Interior, Joana Llull, i que a partir d’ara constarà en el full de serveis dels dos agents, deriva d’uns fets ocorreguts el passat mes de setembre i dels quals vos informàrem oportunament. Aquests policies van intervenir en la recuperació d’un fardell amb droga que, suposadament, s’havien quedat uns socorristes. Els fets havien estat denunciats per uns turistes, que en realitat foren els que varen descobrir el fardell surant en aigües de l’Agulla. Els tres grups de l’oposició varen reconèixer que s’havia actuat molt correctament, en aquest afer, però sense major mèrit que el de complir amb el seu deure per part dels agents felicitats. El reconeixement quedà aprovat amb 7 vots a favor (equip de govern) i 8 abstencions (oposició.

EXP. NÚM. 181AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: REALITZACIÓ AUDITORIA EXTERNA DELS COMPTES MUNICIPALS.

El PP pretenia, a partir d’aquesta moció, que s’auditassin els comptes de l’Ajuntament dels darrers vuit anys, però la proposta no tirà endavant. El batle va defensar la negativa de l’equip de govern tant pel cost que suposaria per a les depauperades arques municipals (es parlà de 60 o 70.000 euros), com perquè els comptes municipals ja són controlats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (les funcions de la qual són “a fiscalització externa de l'activitat economicofinancera i comptable del sector públic de les Illes Balears a l'efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la seva regularitat, legalitat, eficàcia, eficiència i economia”). En tot cas, el batle va oferir a l’oposició l’accés a tots els expedients i a actuar segons el criteri que es considerin oportuns. Joan Ferrer, tot i reconèixer el cost d’una auditoria, va dir que hi ha doblers per al que es vol i va suggerir algunes partides que es podrien reduir o suprimir, en benefici d’una major transparència de les finances municipals. El PSM va argumentar la seva abstenció també per motius econòmics, a més de considerar que una auditoria de vuit anys semblava fora de to, però que si es plantejava auditar algun tema concret o algun període sobre el qual es tenguessin indicis d’irregularitats, que hi votaria a favor. En definitiva, que els 7 supervivents de l’equip de govern hi votaren en contra, PP i ES Grup (6) hi votaren a favor i PSM-Entesa es va abstenir. Per tant, i com ara, no hi haurà auditoria.

EXP. NÚM. 182AG/12: PROPOSTA PSM-ENTESA: RECONEIXEMENT I RESPECTE AL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.

Pere Fuster va defensar aquesta moció, llegint una exposició de motius en què s’invocava la legislació internacional que avala el dret de tots els pobles a decidir sobre el seu futur. Però va resultar una exposició inútil i la cosa va acabar amb un enfrontament PSIB-PP, inclòs un debat d’altes pretensions teoricopolítiques i amb tesis federalistes per un costat i constitucionalites-espanyolistes per l’altre. Va resultar estèril l’intent del representant de PSM-Entesa de fer entendre que no es debatia la independència de ningú, sinó el dret d’autodeterminació de pobles i nacions. Per a UCAP i Es Grup, aquesta guerra va donar la impressió que no anava amb ells. Total, que esgrimint arguments distints, PSIB-PSOE i PP acabaren rebutjant els termes de la moció: 9 vots en contra. UCAP i Es Grup varen abstenir-se. PSM-Entesa, per tant, es quedà tot sol.

EXP. NÚM. 184AG/12: PROPOSTA AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: CONDEMNA DE QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA VERS LES DONES.

Declaració periòdica i necessària que, com no podia ser d’altra manera, va ser aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES.

Per part del PP, Joan Ferrer es va interessar pels següents temes:

- Tasca que desenvolupa actualment el regidor d’Esports.

- Mediamebient: energia sostenible i pla energètic de l’Ajuntament. Minva en el servei de recollida selectiva a hotels durant el mes d’octubre.

- Interior: aplicació de les noves ordenances; control sobre els vehicles de lloguer a la via pública; venda ambulant; servei nocturn de taxis.

- Inspecció cadastral de béns immobles: conveni de l’Ajuntament amb l’empresa que desenvolupa aquesta tasca.

- Electrificació del carrer Nou; pluvials de la zona de l’escoleta de Capdepera.

- Cursos de català.

En Pere Fuster, de PSM-Entesa, va preguntat sobre:

- Trobades de l’Ajuntament amb l’associació hotelera, discoteques i oci nocturn, sobre l’aplicació de les noves ordenances.

-    Neteja i arranjament de plantes del Castell, engegada pel batle (actualment exercint les funcions de president del Patronat, en absència de Biel Torres).

- Clavegueram de l’avinguda Mediterrani i canalitzacions de GESA en el carrer Gómez Ulla.

-    Catàleg de Patrimoni.

-   Mobles abandonats a la zona de Son Jaumell.

- Obertura d’un nou camí a la zona de s’Heretat (cap al Claper dels Gegants). El batle va dir que els tècnics estaven determinant si afectava o no una zona ANEI (sembla que no), i que en tot cas s’havia obert un expedient de disciplina urbanística, ja que s’ha fet sense que l’Ajuntament en tengués coneixement.

-   Regeneració dunar de cala Agulla. Segons el regidor Albert Llull, per ara el Consell no disposa de partida pressupostària.

- Esmena de deficiències de l’abocador de Son Terrassa. El batle explicà que s’havia aconseguit una pròrroga i que per ara només s’ha exigit que el projecte sigui aprovat per la Conselleria de Medi Ambient abans de final d’any. Sembla que les discrepàncies entre l’empresa responsable i la Conselleria, i les presses per complir els terminis, obligaran l’Ajuntament a assumir la redacció del projecte i després reclamar-ne les despeses a l’empresa adjudicatària (COEXA).

El portaveu d’Es Grup, Mateu Melis, es va referir als següents assumptes:

- Reparació dels vidres del Teatre.

- Nombre de matriculats a les activitats esportives d’adults. Tasques que desenvolupen els monitors esportius. Piscina.

- Convocatòria de la Comissió d’Urbanisme (no es convoca des de fa un any).

- Deficiències del carrer d’es Port.

 

- Afany recaptatori del departament d’Urbanisme (a banda de les revisions dels pressuposts d’obra, per part dels tècnics, ara una
empresa externa fiscalitza el final d’obra per tal de comprovar si allò que s’ha fet es correspon amb el que s’ha pagat: aquesta empresa
se’n duria un 20% dels majors valors d’obra detectats).

 

- Normes Subsidiàries.

- Sala multiusos.

- Interiors: preparació, amb temps suficient, de la temporada turística 2013, per a evitar el desgavell que hi ha hagut l’estiu passat.

- Problemes amb la TDT.

Total, que per ser un plenari “normalet”, així mateix va durar des de les 20 hores fins passades les 23’30. I nosaltres sense sopar...