SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA EXP. NÚM: 185AG/12

DATA: DIJOUS, dia 8/NOVEMBRE/ 2012. HORA: 20:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 

 ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ: 04/10/12.

II.- EXP. NÚM. 169AG/12: FELICITACIÓ POLICIA LOCAL.

III.- EXP. NÚM. 181AG/12: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: REALITZACIÓ AUDITORIA EXTERNA DELS COMPTES MUNICIPALS.

IV.- EXP. NÚM. 182AG/12: PROPOSTA PSM-ENTESA: RECONEIXEMENT I RESPECTE AL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.

V.- EXP. NÚM. 184AG/12: PROPOSTA AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: CONDEMNA DE QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA VERS LES DONES.

VI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VII.- PRECS I PREGUNTES.


Capdepera, 6 de novembre de 2012.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.